سیاسی

گلایه های مردم روستاهای قاین از منابع طبیعی/آسفالت جاده های روستایی وقولی که برزمین ماند

به گزارش نسیم قائن ، نماینده مردم قاینات وزیرکوه روز گذشته به ده روستای بخش مرکزی وسده رفت واز نزدیک با مردم این روستاها دیدار وگفتگو کرد.
اهالی هریک از روستاهای زول،خرواج،سراب،چاده،نارگندل،نیگ،آویج،رومشتیک،خنجوک درخواستهایی داشتند که توسط دهیاران واعضای شورا به گوش نماینده شهرستان رسید.
آنچه که در اکثر درخواست های مردمی مشترک بود موضوع آب آشامیدنی،تامین آب کشاورزی،درخواست لایه روبی واحیای قنوات،گلایه از منابع طبیعی،آسفالت راه های بین روستاها ،اجرای پروژه های آب خیز داری،عدم آنتن دهی تلفن همراه ،گازرسانی و… بود.
اولین مقصد دهگردشی روستای زول است وآنچه که دراین روستا توسط شورا مطرح می شود قرارگرفتن روستای زول در طرح گردشگری،تکمیل جاده زول به آفریزکه سالیان سال است طرح مطالعه ومیخ کوبی شده است ،آسفالت بخشی از جاده زول به تندیل ،اجرای پروژه آبخیزداری وسد خاکی،احیا ومرمت قنوات و… است
در روستای خرواج نیز مردم روستا از این که پروژه جاده سازی قاین به بیرجند اجرا شده است وعلاوه بر این که خسارات وارده به محصولات کشاورزی کشاورزان روستاهنوز پرداخت نشده است اهالی از عدم راه دسترسی به زمین های کشاورزی خود گلایه مند.
عضو شورای روستا یکی از دلایل تخلیه روستاهارا بی توجهی برخی از مسئولین به مردم روستا میداند ومی گوید در حالی که اکثر روستاها از داشتن آب دراین برهه محروم هستند امادر روستای خنجوک آب داریم واجازه کار کشاورزی را به ما نمی دهند وزمین های ما یا به دلیل جاده سازی تخریب ودر حریم راه قرار گرفته است ویازمین هایی که حتی ارثیه ومهریه است توسط منابع طبیعی ثبت شده است وبه ما اجازه کار کشاورزی نمی دهند.
درروستای سراب نیز بازهم مردم از منابع طبیعی گلایه مند هستند ومی گویند منابع طبیعی جلوی کشت وکار مردم روستا در زمین هایی که ارث پدری آنهاست را گرفته است.
آنها همچنین خواستار ایجاد سدخاکی وپروژه های آب خیزداری دراین روستا ،احیای قنوات روستا وآنتن دهی تلفن همراه هستند.
درروستای چاده نیز دهیار روستا می گوید روستای ما جوان گریز شده است وخشک سالی ها مردم را از روستاها گریزان کرده است.
دراین روستابازهم تکرار مشکلات روستاها وکمبود آب وخشک شدن قنوات وزمین هایی که ثبت ملی می شود وهمچنین عدم آنتن دهی مطرح است ودهیار خواستار تجمیع روستاهای چاده،نارگندل،سراب ونیگ است
او از مسئولین درخواست دارد که مردم را دریابند وفقط به فکر سیاست بازی نباشند که کدام دهیار وشورا در خط دولت نیستند وباید جابه جا شوند .
درروستای نارگندل نیز دهیار روستا از این که بعد از ۳۸از پیروزی انقلاب مردم از نعمت راه آسفالته محروم هستندگلایه کرد و گفت: ۳کیلومتر از راه روستایی چاده به نارگندل در سال ۹۴با حضور معاون وزیر راه آسفالت وبه بهره برداری رسید وعلی رغم این که قول تکمیل این پروژه تا پایان سال ۹۴داده شد اماهنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است واین موضوع به فراموشی سپرده شده است وخاک های دپو شده دراین مسیر حتی برای مردم مشکلاتی را هم ایجاد کرده است .
وی با بیان این که برخی مسئولین وعده هایی به مردم می دهند وعمل نمی کنندگفت:همین کارهاباعث بدبینی مردم به نظام می شود.
دهیار روستا بابیان این که این روستا فاقد هرگونه چاه عمیق ونیمه عمیق است لذا لایه روبی ومرمت قنوات جزء درخواست های مبرم ماست.
درروستای نیگ نیز دهیار روستا خواستار پیگیری جاده نیگ به آفریز است .
وی از فرسودگی وترکیدگی لوله های آب در روستانیز گلایه مند است ومی گوید علی رغم مشکل کم آبی درروستاها فرسودگی نیز موجب هدر رفت زیاد آب شده است.
دهیار نیگ با اشاره به کشف دژ بسیار قدیمی در روستا که تا کنون به همت میراث فرهنگی اقداماتی دراین زمینه صورت گرفته است گفت: با توجه به وجودآسیاب های بادی قدیمی وقلعه ای که در روستاهای اطراف نیگ قراردارد این منطقه می تواند به عنوان یک قطب گردشگری در کشور مطرح شود وزمینه اشتغال زایی خوبی در روستانیز ایجادشود اما برای ایجاد این بستر نیاز مند توجه بیشتر مسئولین به این منطقه ودرخواست اعتبارات ملی برای تکمیل وتسریع در بازسازی این دژ است .
یکی از اهالی روستای نیگ نیز با بیان این که این روستا ۵حلقه چاه عمیق ودو حلقه چاه مشترک با روستای آفریز دارد گفت: حدود ۱۲هزار متر جوی خاکی دراین روستا داریم که خود باعث هدررفت زیاد آب می شود ودراین بحران بی آبی نیازمند همکاری دستگاههای دولتی برای بازسازی این جوی هاهستیم.
گلایه ها از منابع طبیعی دراین روستاهم نیزادامه دارد واز این که ارثیه پدری ومهریه همسرانشان توسط منابع طبیعی گرفته شده است نیز ابراز ناراحتی می کنند.
یکی دیگر از موضوعاتی که اهالی این روستا مطرح می کنند گلایه از آب وفاضلاب روستایی است که می گویند پس از اجرای پروژه آبرسانی راههای بین مزارع ما مسدود شده است وعلی رغم پیگیری های متعدد هنوز مسیر راههارادرست نکرده اند.
درروستای آویج نیز تکمیل جاده روستایی آویچ تا پهنایی وکوتاه شدن راه روستایی وهم چنین ایجاد سد خاکی مطرح می شود.
درروستای رومشتیک نیز مردم با بیان این که فقط یک حلقه چاه کشاورزی دارند وبراساس کنتور هوشمند ساعات آبرسانی حتی به ۱۸مدار می رسد واین باعث ازبین رفتن محصولات کشاورزی آنها شده است خواستار همکاری بیشتر امور آب منطقه ای با مردم این روستا شدند.
اجرای طرح آب خیزداری دربالادست روستا از دیگر درخواستهای مردم این روستا بود.
درروستای خنجوک نیز بازهم احیای قنوات روستا ،ایجاد طرح آبخیزداری،مشکل تردد مردم درمسیر جاده بین دوروستا،درخواست خسارات سیل اخیر به کشاورزان مطرح می شود وخواستار پیگیری های مسئولین دراین زمینه هستند.
فلاحتی نماینده مردم قاینات وزیرکوه درسخنرانی هایی که در جمع مردم روستاها داشت گفت:قطعا موضوع ماندگاری در روستاها یکی از برنامه های اساسی دولت است ودردولت دوازدهم نیزروی این موضوع تاکیدات بسیاری شده است ودر برنامه های کابینه دولت نیز توجه بیشتر به مردم مورد تاکید بوده است.
وی در خصوص مشکلاتی که مردم برای منابع طبیعی مطرح کردند گفت: علاوه براین که دراین زمینه جداگانه با وزیرجهادکشاورزی وهمچنین معاونین ایشان ومسئولین ذی ربط کشوری موضوع پیگیری شده است ازطریق مجمع نمایندگان استان نیز موضوع به جد پیگیری می شود واین یک مسئله سراسری است وقول هایی هم دراین زمینه به نمایندگان داده شده است.
فلاحتی بااشاره به این که در شرایط فعلی حفظ ارزشهای نظام وتوجه به فرامین رهبری بسیار مهم است گفت:مجلس نیز در دولت دوازدهم همکاری بسیار خوبی با دولت درانتخاب کابینه داشته است وقطعا یک سری قول هایی وزرا به مجلس داده اندکه اجرای آنها به نفع مردم ودولت است .
وی در خصوص احیای قنوات وهم چنین آبرسانی به روستاها گفت: یکی از راه کارهای ماندن مردم درروستاها توجه به قنوات است وزندگی کشاورزان درروستاها به آب وزمین بستگی دارد ودرزمینه احیای قنوات نیز قول هایی از سوی وزیر محترم کشاورزی داده شده است
فلاحتی گفت: در صحبت هایی که با وزیر جهاد کشاورز ی داشته ایم موضوعات مهمی از جمله ایجاد سد خاکی واحیای قنوات برای رونق بخشی بخش کشاورزی مطرح شده است .
وی در خصوص آبرسانی به روستاها گفت: دراین زمینه اقدامات خوبی نیز درروستاها صورت گرفته است وبا نظر رهبری از محل صندوق ذخیره ملی ،مجلس به دولت مجوزداده است که پول برداشت شود وآبرسانی به روستاها در حال اجراست ودراین مدت درقاینات نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است.
نماینده مردم قاینات وزیرکوه در خصوص مشکلات آنتن دهی تلفن همراه در روستاهای قاین گفت:وزیر ارتباطات برنامه هایی را در دستور کار دارد ومشکل تلفن های همراه در روستاهای قاینات وزیرکوه براساس آنچه که قبلا اطلاعات آن گرفته شده است به وزرات ارتباطات اعلام شده است ودراین زمینه قول هایی از وزیر ارتباطات نیز برای رفع این مشکل در روستاها گرفته شده است.
فلاحتی در خصوص مشکل جاده های روستایی وآسفالت راههای روستایی وهمچنین مشکل روستای خرواج نیز گفت: ازطریق اداره کل موضوع پیگیری ونتیجه به دهیاران اعلام خواهد شد.
وی درپایان بابیان این که دولت دوازدهم یکی از برنامه های خود را محرومیت زدایی وحضور در بین مردم بیان داشته است گفت: باتوجه به برنامه های ارائه شده دولت دوازدهم وهمکاری بین مجلس ودولت وزرای دولت هم رای خوبی کسب کردند وامیدواریم که برنامه های دولت به خصوص در زمینه اشتغال زایی درروستاها وتوجه به مناطق محروم با جدیت پیگیری واجراشود.
انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا