سیاسی

نبود دانشگاه علوم پزشکی موجب بی رغبتی متخصصان درقاین/جذب پزشکان غیرطرحی در دستور کار

به گزارش نسیم قائن ، مشکلات بهداشتی ودرمانی شهرستان های قاین وزیرکوه از جمله مشکلات عدیده ای است که چندین سال است با آن دست وپنجه نرم می کنیم وعلی رغم پیگیری های متعددی که نمایندگان ادوار گذشته داشته اند هنوز نتوانسته اند گره کورمشکلات بهداشتی ودرمانی این دوشهرستان را به خوبی حل کنند .
اگرچه طرح تحول سلامت تا حدودی توانست گرهی از بار مشکلات بردارد اما این طرح هم با توجه به اینکه اکثر پزشکان متخصص در شهرستان طرحی هستند وپس از پایان طرح تمایلی برای ماندن در شهرستان ندارند واینکه با اجرای این طرح مطب اکثرپزشکان تعطیل شده است ومراجعه کنندگان به درمانگاههای تخصصی شهرستان اغلب از وضعیت شلوغی موجود وکمبود پزشک متخصص باتوجه به جمعیت شهرستان های قاینات وزیرکوه گلایه مند هستند می طلبد ،نماینده محترم قاینات وزیرکوه وهمچنین مسئولین محترم بهداشتی درمانی استان نگاه ویژه تری به این موضوع در شهرستان داشته باشند.
درهمین راستا در بخش پرسش وپاسخ مسئولین سوالاتی پیرامون مسائل بهداشتی مطرح شده است ودکتر شوکتی فرسرپرست شبکه بهداشت ودرمان قاین به این سوالات پاسخ داده است:
س:به چه دلیل بیمارستان قدیم قاین تعطیل شد وخدمات رسانی به مردم این منطقه در حد مطلوب نیست؟
ج:با توجه به این که بیمارستان شهدای قاین درسال ۷۸افتتاح وراه اندازی گردیده است لذا بیمارستان از میدان ۱۷شهریور به محل جدید واقع در خیابان شفا(محل فعلی) منتقل شدوپس از آن قسمتی از فضای ساختمان های موجود بیمارستان قدیم به عنوان فضای ارائه خدمات بهداشتی درمانی مورد استفاده قرارگرفت .
درادامه با توجه به کمبود فضای فیزیکی، پایگاه بهداشتی غدیر ازداخل بیمارستان قدیم به خیابان امین زاده وساختمان جوادالائمه (ع)منتقل شد.
باتوجه به ارتقای دانشکده پرستاری مامائی به مجتمع آموزش عالی سلامت واخذ مجوزوافزایش رشته ها وتعداد دانشجویان مرتبط با درمان ونبود فضای آموزشی مناسب و کمبود فضای فیزیکی در خصوص مسائل آموزشی ،فعلا از بیمارستان قدیم به عنوان فضای آموزشی استفاده می گردد.
این منطقه ازشهرقاین قبلا به لحاظ وجودبیمارستان به نوعی از خدمات بهداشتی درمانی برخورداربوده وباتقویت ارائه خدمات دراین منطقه نظرموافق داریم ولی باتوجه به اجرای طرح تحول نظام سلامت در سراسر کشور واستقرار پزشکان متخصص دربیمارستان ونظر به اینکه پزشکان جدید الورودمجوز فعالیت در مطب خصوصی را ندارند لذا به همین دلیل تعداد مطب های خصوصی در شهرستان کاهش یافته است ولی در حال حاضر در محل بیمارستان قادیم وحاشیه میدان ۱۷شهریوردر شیفت عصر یک مطب پزشک عمومی ویک دندانپزشکی ودر خیابان امین زاده در ساختمان خیریه جوادالائمه(ع)نیزپزشک فعالیت داشته وبه مردم خدمات می دهد ودر شیفت صبح نیز درپایگاه بهداشتی غدیرواقع در طبقه هم کف ساختمان خیریه جوادالائمه خدمات دندانپزشکی وبهداشتی ارائه می شود .
امیدواریم در آینده ای نزدیک بتوانیم با جذب پزشکان غیرطرحی(آزاد)وافزایش تعداد مطب های خصوصی در داخل شهر تا حدودی مشکلات درمانی را مرتفع نماییم.
س:دلیل تاخیر در آغاز عملیات اجرایی ساختمان دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد چیست؟؟ چه زمانی عملیات ساخت آغاز خواهد شد؟ونقش شبکه بهداشت قاین در زمینه راه اندازی این دانشکده تا چه حد موثراست؟
ج:بخش های اول ودوم این سوال ارتباطی با شبکه بهداشت ودرمان ندارد ومسئولین دانشگاه آزاد اسلامی قاین باید پاسخ دهند ولی پاسخ بخش سوم که در مورد نقش شبکه بهداشت ودرمان درراه اندازی این دانشکده پرسیده شده است این است که این شبکه ومجتمع آموزش عالی سلامت ودانشکده پرستاری قاینات در زمینه های مختلف از جمله:همکاری درکلیه امور به ویژه نیروی انسانی متخصص ،فضای فیزیکی،تفاهم در خصوص فعالیت آموزشی،دراختیار قراردادن تجهیزات وامکانات از قبیل:مانکن های آموزشی ،مولاژ و…تبادل اطلاعات وتجربیات به طور مستمرهمکاری داشته وخواهدداشت.
س:گره کور ساختمان مجتمع عالی سلامت در حاشیه پارک جنگلی چیست؟؟چرا سالهاست که عملیات ساخت متوقف شده است؟؟برنامه برای ساخت ساختمان مجتمع عالی چیست؟؟وآیا این گره کور باز میشود یا نه؟
ج:گره کوری در ساختمان در حال احداث ساختمان دانشکده پرستاری در حاشیه پارک جنگلی وجود ندارد بلکه به دلایلی از قبیل خارج از محدوده بودن،مشکلات زیرساختی از قبیل:آب ،برق،گازو… در حال حاضر پروژه متوقف شده است وموضوع در آخرین جلسه هیئت رئیسه دانشگاه در محل شبکه بهداشت ودرمان با حضور مسئولین شهرستانی(فرماندار،شورای شهر،امام جمعه ،و…)مطرح گردید وبا توجه به مشکلات زیرساختی موجود پروژه پیشنهادگردید زمینی از طرف مسئولین شهرستان در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرارداده شود تا در خصوص جابه جایی ساختمان دانشکده واحداث آن اقدام گرددوحل این مشکل که همشهری ما از آن به عنوان گره کور یاد کرده است بستگی به نظر وهمکاری مسئولین شهرستان دارد.
س:با توجه به اینکه زمزمه احداث بیمارستان دوم در حاشیه جاده قاین – بیرجند به گوش می رسدآیا محل احداث بیمارستان مناسب است؟ دراین محل از لحاظ ورودی ورمپ از جاده به بیمارستان به مشکل خواهید خورد ودسترسی به بیمارستان سخت خواهد بود !!انتهای بلوار شهید کاوه آیا مناسب تر نیست؟؟
ج:با توجه به پیگیری های انجام شده بیمارستان ۹۶تخته خوابی دوم قاین براساس مجوزکمیسیون ماده۲۱۵برنامه پنجم توسعه در اسفند۹۳مصوب گردیده واعتبار لازم برای احداث آن پیش بینی شده است ولذا با عنایت به پیگیری های انجام شده در مراحل اولیه در جنب دانشگاه بزرگمهر جانمائی شده بود که با توجه به اینکه زمین اهدائی مربوط به اشخاص وملک خصوصی بوده است ودر ادامه با اعتراض مالکین اهدای زمین به انجام نرسید به دنبال آن وبا پیگیری های نهائی انجام شده تنها زمینی که مالکیت دولتی داشته ومشکل واگذاری نداشته است ودرنهایت با تصمیمات نهائی در باغ گلها جانمایی بیمارستان انجام شده است واستعلام از کلیه ادارات مربوطه نیز انجام شده وجهت تایید نهایی به شورای مدیریت برنامه ریزی استانداری ارسال گردیده است تا باتایید نهائی با تحویل زمین ازاداره راه وشهرسازی به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مراحل بعدی پیگیری وعملیات ساخت آن آغاز خواهد شد.
س:برای افزایش رشته ها وامکانات مجتمع عالی چه برنامه هایی دارید؟آیا قولی مبنی بر ارتقاء به دانشگاه علوم پزشکی در یک برنامه ۵ ساله میتوانید بدهید؟
ج:دربخش اول سوال افزایش رشته ها وامکانات ضمن تقدیر وتشکرازکلیه زحمتکشان ومسئولین پیگیر شهرستانی واستانی تاکنون اقدامات خوبی صورت گرفته که شاهد رشد وپیشرفت بسیارخوبی بوده ایم وان شاء الله این روند درقالب برنامه های تدوین شده وپیگیری های لازم ومساعدت مسئولین محترم دانشگاه و وزارت مطبوع وباحمایت مسئولین محترم شهرستانی من جمله:فرماندار ونماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی تداوم داشته باشد ودر پاسخ به بخش دوم سوال قولی داده نمی شود ولی کلیه تلاش ها وپیگیری های مسئولین بهداشت ودرمان شهرستان قاینات ومساعدت ریاست دانشگاه علوم پزشکی ومعاونین محترم ایشان وبرنامه های تدوین شده ودر راستای استقلال وارتقاء به دانشگاه علوم پزشکی می باشدکه ان شاء الله بتوانیم به این امر مهم دست یابیم.
س:با توجه به روند پیشرفت مجتمع آموزش عالی سلامت چند سال دیگر این مرکز آموزش به دانشگاه مستقل تبدیل خواهد شد؟ و آیا واقعا اینکه این مرکز از دانشکده به مجتمع آموزش عالی تبدیل شده تنزل است یا ارتقا؟
دربخش دوم سوال قبل به قسمت اول این سوال پاسخ داده شد است ولی در قسمت دوم که ارتقاء یا تنزل دانشکده یا مجتمع عالی سلامت را خواستار شده اید به استحضار می رساند این موضوع بستگی به نوع نگاه دارد اگر به تاریخچه دانشکده پرستاری ومجتمع آموزش عالی سلامت نگاهی اجمالی بیندازیم متوجه می شویم که درسال۸۸با پیگیری های مسئولین محترم واحد پرستاری که زیرمجموعه دانشکده پرستاری بیرجند بودباپذیرش۳۷دانشجوی مقطع کارشناسی رشته پرستاری شروع به فعالیت نموده اند وپس از آن با پیگیری های انجام شده به دانشکده اقماری تبدیل شده است وبه دنبال آن موفق به افزایش رشته های کارشناسی اتاق عمل ،کاردانی فوریتهای پزشکی شده است .
درسال۹۲باتصمیم وپیگیری مسئولین محترم وقت مجوز مجتمع آموزش عالی سلامت دریافت وبااستفاده ازمجوزمربوطه باعث افزایش رشته وبه دنبال آن افزایش دانشجوشده است که درسال۹۳مجوزکارشناسی رشته مامایی ودرسال۹۴مجوزرشته های کارشناسی بهداشت عمومی،کارشناسی هوشبری و۳رشته کاردانی بهداشت محیط وبهداشت عمومی وهوشبری اخذ شده ولی در نهایت د ر۳رشته کارشناسی بهداشت عمومی،کارشناسی هوشبری وکاردانی سلامت دهان ودندان پذیرش دانشجو صورت گرفته است که در حال حاضر آمار رشته ها به ۷رشته وتعداد دانشجویان قریب به ۴۰۰نفر می باشد وبا توجه به پیگیری های انجام شده در سال۹۴علاوه تصویب قطعی مجتمع آموزش عالی سلامت موافقت احیای دانشکده پرستاری نیز ار شورای گسترش وزارت مطبوع اخذ گردیده است ودر حال حاضر با توجه به به مساعدت ریاست محترم دانشگاه ومعاونین ایشان پیگیرانتزاع دانشکده پیراپزشکی ومتعاقب آن دانشکده بهداشت هستیم که ان شاء الله با تحقق یکی از این۲هدف بستر برای تبدیل به دانشکده علوم پزشکی فراهم خواهدشد..
س:باتوجه به جمعیت قاین وزیرکوه وکمبود پزشک متخصص در شهرستان به خصوص پزشک زنان چه برنامه هایی در دستور کار دارید؟
ج:با توجه به این که جمعیت شهرستان های قاینات وزیرکوه بالغ بر۱۶۰هزارنفر است ونیاز مبرم به استقرار کلیه متخصصان در همه رشته ها در شهرستان احساس می شود ولی در خصوص کمبود متخصص زنان به اطلاع می رساند تخصیص سهمیه به هرشهرستان برابر ضوابط واستانداردهای مربوطه از طریق دانشگاه علوم پزشکی انجام می شود وبه طور مستمر پیگیر هستیم تا همگی متخصصان دائمی استقرارداشته باشند وهمچنین پیگیر ارتقاء تعداد پزشکان به ویژه زنان در شهرستان هستیم ان شاء الله با پیگیری مجدانه وقول مساعدت ریاست محترم دانشگاه ومعاونت محترم درمان که اختصاص پزشک متخصص به تعداد بیشتر به خصوص زنان در آبان ماه امسال انجام خواهد شد.
س:چرا پزشکان طرحی بیشتر در شهرستان ها استفاده می شود وآیا امکان حضور این پزشکان بعد از طرح در شهرستان وجود ندارد؟
ج:درخصوص کمبود متخصص با توجه به عدم وجود دانشگاه علوم پزشکی در شهرستان وعدم جاذبه برای متخصصان غیرطرحی پس از اتمام طرح با توجه به رایزنی های متعدد پزشکان متخصص رغبتی جهت ماندن وادامه خدمت در شهرستان های محروم از قبیل شهرستان قاینات را نشان نمی دهند که ان شاء الله د رآینده ای نزدیک با تحقق دانشکده علوم پزشکی بتوانیم این مشکل را تاحد زیادی مرتفع کنیم ولی در مورد کمبود متخصصان در این خصوص با توجه به اجرای طرح تحول سلامت تعداد متخصصین نسبت به قبل افزایش چشم گیری داشته است وباتوجه به مواردی از قبیل افزایش جمعیت ،افزایش مراجعات بیماران که در واقع تنهامرکز ارجاع وپاسخگویی درمانی درسطح شهرستان های قاینات وزیرکوه است وارجاع بیماران مراکزبهداشتی درمانی روستایی باعث شده کمبودمتخصص مشهودباشدالبته طی سال های اخیر رایزنی هایی ازسوی این شبکه در زمینه جذب هرچه بیشتر متخصص به مقامات ذی صلاح انجام شده که علت اصلی عدم رغبت متخصصین جهت حضور در این شهرستان ،نداشتن امکانات رفاهی از قبیل دانشگاه علوم پزشکی ،فرودگاه،اماکن سیاحتی وتفریحی و… است که وظیفه مسئولین مربوطه ایجادبستر وزیرساخت مناسب جهت جذب وماندگاری بیشتر متخصصین می باشد وازطرفی مردم هم با داشتن صبر وحوصله وتکریم واحترام متخصصان درهنگام مراجعه و…درماندگاری می توانندموثر می باشد.
س:درخصوص مطب پزشکان در شهر برنامه خاصی دارید؟آیا این موضوع نمی تواند به ماندگاری پزشکان در شهر کمک کند؟
در خصوص نبود مطب پزشکان نیز با توجه به اجرای طرح تحول نظام سلامت واجرای برنامه ارتقای ویزیت ونظربه استقبال مردم ومتخصصین تقریبا ویزیت متخصصین در کلینک تخصصی شماره ۱مستقردر بیمارستان وکلنیک تخصصی شماره ۲واقع در خیابان ده دستگاه (شهید کلاهدوز)انجام می شود وپزشکانی که جهت شروع به طرح به این شهرستان وارد می شوند فاقد پروانه فعالیت بوده که در صورت تمایل پس از پایان طرح می توانند مجوزپروانه مطب را جهت ارائه خدمت در سطح شهرستان دریافت کنند که متاسفانه اکثر پزشکان طرحی به دلایل شخصی رغبتی برای ماندن دراین شهرستان را نشان نمی دهند وپیگیر هستیم که بتوانیم در سال جدید با جذب متخصصان غیرطرحی(آزاد)درشهرستان وافتتاح مطب تا حدود زیادی از مشکلات مردم را حل کنیم .
س:شنیده شده است تفکیک زباله های آلوده بیمارستانی درقاین انجام نمی شود آیا این موضوع صحت دارد؟
در خصوص تفکیک وامحاءزباله از آنجایی که جمع آوری،دفع استاندارد از وظایف اصلی این مرکز می باشد اعلام میداریم از تیرماه۹۰دستگاه اتوکلاووامحاءپس مانده های عفونی،تیزبرنده در این مرکز نصب می باشد که به طور مرتب هرسال موفق به اخذ گواهینامه بی خطر سازی وپس مانده های عفونی،تیز،برنده برابر استانداردهای مربوط به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند شده ایم پس صراحتا اعلام می شود که کلیه مراحل جمع آوری،جداسازی وامحاءازابتدای تولید زباله تا دفع به طور استاندارد انجام می شود.
سخن پایانی:
با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی براینکه بیمار وخانواده او به جز درد ورنج بیماری نباید درد ورنج دیگری داشته باشند وباتوجه به اینکه عزم دولت محترم تدبیر وامید برای خدمت رسانی به مردم است لذاتلاش این شبکه نیز به ارائه خدمات به مردم با بهترین کیفیت است .
همشهریان عزیز باید سعی کنند نقاط قوت وضعف راباهم ببینند من معتقد به نقد هستم ولی نقد باید منصفانه وسازنده باشد به گونه ای نباشد که مخرب باشد در واقع نقدسازنده به نفع سیستم وباعث پیشرفت یک مجموعه می شود وبه این نکته هم معتقدم که تارسیدن به وضعیت ایده آل فاصله زیادی داریم
درپایان از انتقادات سازنده ومثبت شماشهروندان استقبال می کنیم وامیدواریم که ان شاء الله با تعامل وهمدلی بتوانیم تا حد توان مشکلات را حل نماییم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا