سیاسی

مردم استعفای وزیر راه را می‌خواهند / وزیر راه: همه مسافران بیمه هستند جای نگرانی نیست!

به گزارش نسیم قائن ،
در ساعات اولیه صبح روز جمعه مسافران قطار مسافربری تبریز-مشهدوقتی باشورو شوقی وصف ناشدنی برای دیدن گنبد طلایی ثامن الحجج لحظه شماری می کردند و چشمان منتظرشان را به جاده دوخته بودند تا این مسیر طولانی کوتاه و کوتاه تر گردد.بی خبر از همه جا در واگن‌هایشان آرام گرفته بودند که عقربه های ساعت بر روی ساعت ۴۸ :۷ بود که در ایستگاه هفت خان سمنان، قطار مسافربری سمنان – مشهد به شماره ۳۲۴ و قطار مسافربری تبریز -مشهد به شماره ۴۸۰ با هم برخورد کردندو اندک زمانی نگذشت که تمام رویاهای شیرین و معنوی این مسافران در میان شعله های آتش که زبانه هایش به آسمان کشیده شده بود محو شدند. شاهدان عینی از برخورد مستقیم این دوقطار باوجود ممانعت لوکوموتیو رانان خبر دادند.۴واگن از ریل خارج شده و ۲واگن دچار حریق شد.
در لحظات اولیه حادثه برای خدمات رسانی بهتربه مجروحان یک فروند بالگردبه منطقه اعزام شد.اولین تصاویر از این حادثه دلخراش به مدد دستگاههای ارتباط جمعی موبایل از طریق”تلگرام”به گروه‌ها و کانالهای خبری ارسال شد و بدنبال آن همه ایران بخصوص مردم آذربایجان را در حزن و اندوه فرو برد. بیرون قطار سرما بیداد میکند و درون آن چنگالهای مرگ به بدترین طرز موجود با آتش و دود مسافران بی گناه محبوس درمیان شعله ها را بکام خویش میکشد.تنها خدا میداند آن مسافران در میان آن حجم آتش و دود چگونه جان دادند.

سرپرست اﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﮐﺘﺮ ﭘﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﮐﻮﻟﯿﻮﻧﺪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ: ﺩﻗﺎﯾﻘﯽ ﭘﯿﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﻣﺪﺍﺩﯼ ﻭ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺴﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺭﯾﻠﯽ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﻫﻔﺖ ﺧﻮﺍﻥ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺷﻤﺎﺭ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻭ آﻣﺎﺭ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺑﻪ ۴۴ ﻧﻔﺮ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﮐﺸﻮﺭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ: ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ۸۲ ﻧﻔﺮ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ۱۷ ﻧﻔﺮ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻘﯿﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﻭﺍ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ گفت: تکلیف ۱۲ نفر از مسافران قطار تبریز ـ مشهد در هاله‌ای از ابهام است.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ۳۶ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ‌ﺑﺎﺧﺘﮕﺎﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻗﻄﺎﺭ ﺗﺒﺮﯾﺰ ـ ﻣﺸﻬﺪ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮔﻔﺖ: ﻃﺒﻖ ﺍﯾﻦ ﺁﻣﺎﺭ، ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩ ۱۲ ﻧﻔﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺷﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ، ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺟﺰ ﻣﺘﻮﻓﯿﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ‌ﺭﻭﻧﺪ.
سیدحسن موسوی ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩ: ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﻗﻄﺎﺭ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ‌ﺁﻫﻦ ﻣﺸﻬﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺩﯾﺪﮔﺎﻥ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺭﺍﻩ‌ﺁﻫﻦ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮﺩ: ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺩﻭ ﻗﻄﺎﺭ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻗﻄﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﯼ ﻭﺍﮔﻦ‌ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﻄﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪﺱ ﺣﻤﻞ ﺷﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ.
ﻭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺳﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ‌ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺼﺪﻭﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻟﮕﺮﺩ ﻭ ﺁﻣﺒﻮﻻ‌ﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ.
ﻣﻮﺳﻮﯼ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ: ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭﻻ‌ﯾﺖ ﺩﺍﻣﻐﺎﻥ ﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﮐﻮﺛﺮ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﺎﻣﯽ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﯼ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ، ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮﺩ: ﺑﻼ‌ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻭﺍﮔﻦ‌ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻭﺍﮔﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺩﯾﺪﻩ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻭﺍﮔﻦ ﺣﺴﺎﺱ ﻧﺠﺎﺕ ﯾﺎﻓﺘﻪ‌ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻭﺍﮔﻦ‌ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻗﻄﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﯼ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩ: ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﻗﻄﺎﺭ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ‌ﺁﻫﻦ ﻣﺸﻬﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺩﯾﺪﮔﺎﻥ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺭﺍﻩ‌ﺁﻫﻦ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮﺩ: ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺩﻭ ﻗﻄﺎﺭ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻗﻄﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﯼ ﻭﺍﮔﻦ‌ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﻄﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪﺱ ﺣﻤﻞ ﺷﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ.
ﻭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺳﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ‌ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺼﺪﻭﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻟﮕﺮﺩ ﻭ ﺁﻣﺒﻮﻻ‌ﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ.
ﻣﻮﺳﻮﯼ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ: ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭﻻ‌ﯾﺖ ﺩﺍﻣﻐﺎﻥ ﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﮐﻮﺛﺮ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﺎﻣﯽ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﯼ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ، ﮔﻔﺖ: ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻗﻄﺎﺭ ﻣﺴﺎﻓﺮﯼ ﻑ۱ ﺗﺒﺮﯾﺰ- ﻣﺸﻬﺪ ﮐﻪ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ۱۱٫۵۰ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ، ﯾﮏ ﻗﻄﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ۱۲٫۵۰ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺪﺍﻡ ﻗﻄﺎﺭ ﺩﭼﺎﺭ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﻄﺎﺭ ﺍﻭﻟﯽ ﺩﭼﺎﺭ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻗﻄﺎﺭ ﺩﻭﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺴﯿﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺭﺍﻩ‌ﺁﻫﻦ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ: ﻗﻄﺎﺭ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺩﯾﺪﻩ ﺣﺎﻣﻞ ۴۳۲ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻭﺍﮔﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺩﯾﺪﻩ ۲۶۷ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﻄﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ۶۸ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺳﻼ‌ﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻃﻼ‌ﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﻓﯿﺎﻥ ﮔﻔﺖ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺎﻣﯽ ﻣﺘﻮﻓﯿﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭﻟﯽ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻮﭘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺟﺎﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﮐﺮﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺗﺎ ﺁﻣﺎﺭ ﺩﻗﯿﻖ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﻧﺸﻮﺩ ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺳﺎﻣﯽ ﺭﺍ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﮐﺮﺩ.
ﻣﻮﺳﻮﯼ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ: ﺁﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺍﻻ‌ﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻃﻼ‌ﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺩﯾﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺯ ﻗﻄﺎﺭ ﺗﺒﺮﯾﺰ- ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻭﺍﮔﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﻗﻄﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﯼ، ﭼﭗ ﻧﯿﺰ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺩﺷﻮﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺍ ﺧﺮﻭﺝ ﺑﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺩﯾﺪﮔﺎﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ: ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻤﺎﻥ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻭﺳﻂ ﻗﻄﺎﺭ ﺩﭼﺎﺭ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻃﺒﻖ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﻭﺍﮔﻦ‌ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺩﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺨﺘﻪ ﺧﻠﺞ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺨﺘﻪ ﻟﻮﮐﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﺍﮔﻦ ﺭﺳﺘﻮﺍﺭﻥ ﺗﺎ ﺩﯾﺰﻝ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺨﺘﻪ ﻟﻮﮐﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻭﺍﮔﻦ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﻭﺍﮔﻦ‌ﻫﺎ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﮔﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺨﺘﻪ ﺧﻠﺞ ﻭ ﻭﺍﮔﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻨﺞ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

جالب است بدانیم دلیل این حادثه دردناک تلخ تر و گزنده تر از خود حادثه است.
مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران چگونگی وقوع سانحه دردناک برخورد دو قطار مسافربری در استان سمنان که منجر به جان باختن و مصدومیت تعدادی از هموطنان شده است را تشریح کرد.
محسن پور سید آقایی دقایقی پیش در گفتگویی کوتاه با شبکه خبر، گفت: «قطار مشهد تبریز به دلیل سرمای هوا و یخ زدگی سیستم ترمز در مسیر متوقف می شود در فاصله ۵ کیلومتری سمنان متوقف می شود و مورد را به سیستم ctc شاهرود به عنوان مرکز کنترل اطلاع می دهد و به کل سیستم توقف قطار اطلاع داده می شود و چراغ برای تردد قطارها در مسیر قرمز می شود درهمین زمان قطار مشهد سمنان در مسیر متوقف می شود».
مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران افزود: «متاسفانه در این زمان به دلیل تغییر شیفت مسئول کنترل فرد جایگزین از سابقه قرمز شدن چراغ بی اطلاع بود و وقتی رئیس قطار مشهد سمنان مجددا کسب تکلیف می کند به وی گفته می شود که مسیر باز است و مشکلی نیست شاید چراغ به دلیل برودت هوا قرمز مانده است لذا به وی تلگراف می شود که حرکت کند».
وی همچنین خاطرنشان کرد: «قطار مشهد تبریز در پشت یک پیچ متوقف شده بود لذا قطار مشهد سمنان وقتی با قطار پیش رو مواجه می شود به شدت با کوپه های انتهایی قطار مشهد تبریز برخورد می کند».
سوال اینجاست که چگونه ممکن است کسی انقدر بی مبالات باشد که اینگونه باجان هموطن خویش بازی کند و چه بسا تتبیه این مبالاتی باید طوری باشد که برای دیگران نیز درس عبرتی شود.
با توجه به اینکه ﺭیﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺩﺭﺩﻧﺎﮎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺩﻭ ﻗﻄﺎﺭ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮﯼ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺧﺘﻦ ﻭ ﻣﺼﺪﻭﻣﯿﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﺪﻭﻡ ﺭﺍﻩ‌ﺁﻫﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺩﺍﺷﺖ، ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺮﺭﺳی ﻭ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﺩﻻ‌ﯾﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺗﻠﺦ، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻘﺼﺮﯾﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻ‌ﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺷﺪ. انتظار می رود باتوجه به دستور ریاست جمهوری برخورد با عاملان این حادثه سریعتر صورت گیرد.
جمعی از مردم آذربایجان نیز در شبکه‌های اجتماعی خواستار استعفای وزیر راه به علت حادثه دلخراش قطار تبریز مشهد شدند.
در چنین وضعیتی واکنش وزیر راه نیز بسیار دور از انتظار بود و در حالی که پیش بینی می شد اقدام به استعفانمایند گفته اند: همه مسافران تحت پوشش بیمه اند و از این نظر جای هیچ نگرانی نیست!!
نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار آذربایجان ‌شرقی در پی جان باختن تعدادی از هموطنان در حادثه برخورد دو قطار مسافری در مسیر تبریز ـ مشهد، یک روز عزای عمومی در استان اعلام کردند.
فردا مردم آذربایجان بخصوص شهر تبریز در عزای همشهریانی داغدار خواهند بود که در کمال بی گناهی در آتش سوختند و پر پر شدند.این حادثه اولین حادثه از این دست نبوده و در سال ۸۳ نیز حادثه مشابهی در ایستگاه سمنان رخ داده و سبب استعفای وزیر راه وقت شده بود.
در اینکه حادثه در همه جای دنیارخ می دهد شک نیست ولی گاهی دلیل و سهل انگاری هایی که مسبب این حوادث می شوند. چنان تلخ هستند که انسان به جز اندوه و حزن از مرگ عزیزان از دست رفته باید درد و غم بی مبالاتی ها و سهل انگاری ها را نیز بکشد بدون اینکه این مشکلات حل شود.
منبع : فارس

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا