سیاسی

قاینات نیازمند صداقت درگفتار وشفافیت در کردار ،نه تخریب….. ؟!

به گزارش نسیم قائن ، حسن راستی:در جوامع مردم سالار وبه تعبیر کارل پاپر جامعه باز پاسخگویی مسئولان مهمترین شاخصه آن با جامعه بسته استبدادی است مسئولان در جامعه مردم سالار برای جلب اعتماد عمومی وجذب حداکثری مردم مسئولیت پاسخگویی در قبال کردار وعملکرد هاداشته وخمیر مایه ولازمه پاسخگویی صادقانه ی رستگارانه، شفافیت است
به فرموده امام صادق(ع)(رستگاری درراستی وصداقت است)وبنیان راستی وصداقت شفاف بودن است.
امروزه شفافیت ومبا حث مربوط به آن مورد توجه دانشمندان واندیشمندان دانشگاهی بوده ومطالعات فراوانی در حوزه های گوناگون روی آن انجام وتجزیه وتحلیل شده است
شفافیت یکی از عناصر بااهمیت حکمرانی خوب،مدیریت خوب،اجتماع خوب،اجتماع خوب است چون اعتماد بدون شفافیت بودن به دست نمی آید برای رسیدن به شفافیت مطلوب باید قابلیت دسترسی به اطلاعات،توانایی برقراری ارتباط ووجود جریان ارسال ودریافت اطلاعات درست ودقیق ایجاد تا چشم اندازها ،ماموریت ها ،اهداف،عملکرد وگفتارهااراستی آزمایی شده وبا بستر سازی هوشمندانه وساختارهای هوشیار ساز به سازوکاری مناسب وهوشمند رسید.
از پیامد های نبود شفافیت،وقوع فساد از حوزه های گفتاری،عملکردی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی،مالی است که میوه وثمره آن تخریب ظالمانه است .
شفاف سازی وعلنی کردن اطلاعات وداشته هایکی از پایه های اساسی مردم سالاری با ویژگی مسئولیت پاسخگویی،مشارکت حداکثری،حاکمیت قانون،انعطاف پذیری،به حساب می آید که مهمترین وعقلانی ترین دلیل برای این مهم مشارکت هوشمندانه وفعال مردم در امور سیاسی واجتماعی وجهت گیری اراده اشخاص برای ایجاد جامعه مردم سالار است که در انتخابات بروز وظهور می یابد.
شفافیت ابزاری است مناسب وپاسخگو که روابط میان جامعه با نظام سیاسی ومسئولان را بهبود بخشیده وبا ایجاد توازنی قوی وهوشمندانه مشارکت مردم در امور کشور وجامعه را نهادینه می کندتا دربستر تعامل وصداقت مردم ومسئولان به سوی جامعه ایده آل ومدینه فاضله پیش رویم
برای شفاف سازی چند نکته مهم ضروری است:
برای شفاف سازی باید همه مردم به اطلاعات وداده ها دسترسی داشته باشند
شفافیت یعنی پاسخگویی مسئولان به مردم نه استفاده ابزاری از مردم
شفافیت یعنی اجرای قوانین ومقررات
شفافیت باید در حوزه مدیریت ،اهداف،عملکرد،گفتار به وجود آید تا شفاف سازی اطلاعات به شفافیت پاسخگویی وشفایت سازی مشارکتی رسیده وبا دوری از پنهان کاری ودروغ سازی از تخریب دست کشیده وهوشمندانه به سوی شهری آباد وسازنده پیش رویم .
انتخابات پیش روباعث تشکیل جلسات زیرپوست شهر گشته که هر از گاهی سازی کوک شده وآهنگی به گوش می رسد بدون اینکه مردم بدانند آیا دغدغه خدمت است یا رسیدن به کرسی ریاست،اما(حق دانستنی)از حقوق اساسی مردم وانسان است که با شفافیت می توان مشارکت فعال شهروندان در انتخابات وامور سیاسی اجتماعی را تقویت کرد وبا انسجام در حول محور یک هدف مشترک دایره تصمیم گیری وتصمیم سازی رابسیارگسترش داد تا نامزدهای احتمالی انتخابات دررسیدن به هدف مشترک، برنامه ریزی ،گفتمان سازی وساختار بندی کرده وبا شفافیت پاسخگویی به هدفی مشترک وهوشمند رسیده که در آن جهت را مشخص وبا القای اصول اخلاقی وصداقت،مسئولیت پذیری اجتماعی را بالابرده وراست کرداری وانصاف وعدالت، بستری خرد گرایانه برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت بسازیم.
ازاندیشه های سیاه و چرکین دوری کرده واندیشه های خاکستری را واکاوی وپردازش نموده تا به اندیشه های سفید وروشنی برسیم
قاینات امروز نیازمند اندیشه های سفید ونورانی است تا درزیر نور آن از بروز اختلافات ودودستگی دوری جسته ودر آستانه قرن۱۴خوزشیدی شکافهای اجتماعی وحفره های خانمان سوز ودردهای کهنه ادبیاتی وگفتاری را ترمیم وبازسازی کرده وبا استاندار سازی هوشمند زمینه ساز مدیریتی تاریخ ساز وحرکت ساز شویم
قاینات امروز نیاز مند آرامش فکورانه است نه توفان.آنانی که در ساز اختلافات شیپور تخریب می نوازند بداننداگر توفان اختلاف ودو دستگی در شهر به حرکت در آید ما را به قهقرا خواهد برد ودیگران از پیشرفت ودودستگی مانهایت بهره را خواهند بردودیگران ازپیشرفت ودودستگی مانهایت بهره راخواهندبرد.
درانتخابات با همدلی وهمفکری اتاق شیشه ای بسازیم تانامزدهای احتمالی در معرض دید مردم مجبور به شفاف سازی وسالم سازی در حوزه های گفتاری – اهدافی – چگونگی اجرایی کردن شعارها ووعده ها وعملکرد ها شده وبا ارائه راهکارهای هوشمند بستر ساز،مدیریتی راهبردی برای قایناتی سربلند والگو در قرن۱۴خورشیدی ساختار بندی وپی ریزی شود.
امروزه قاینات نیازمند هم اندیشی نخبگان وژن های هوشمندی است که دردمند قاینات باشند نه هوچیگری های انتخاباتی که دین به دهان داشته وبه تعبیر امیرمومنان شبه مردند.
قاینات سربلند نیازمند مردان هوشمند با شفافیت سازی خرد گرایانه وحرکت بر ساختارهای مردم باوری وبستر همدلی وهمفکری برای رسیدن به قله پیشرفت است نه!؟

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا