سیاسی

عدم توجه به مسئله پژوهش درکشور/مدیران باید مسلح به پژوهش باشند/ توجه ویژه به پژوهش راه پیشرفت قاینات

به گزارش نسیم قائن ، دکترجوادهروی نماینده مردم قاینات وزیرکوه درمراسم تجلیل از پژوهشگران وفناوران برتر شهرستان گفت:فضای پژوهش وفناوری به گونه ای است که نمی گذارد فقط برخی از کشورها درمنطقهء قدرت جهانی بایستند.
امروز درجامعه جهانی کشوری مطرح است که بتواندپژوهش ها وفناوری های والایی راارائه دهد ودرعرصه جهانی به عنوان یک کشورپژوهشی بماند.
وی بیان داشت:رازبقای کشورهای بزرگ دنیاتکیه برپژوهش است واین یک اصل ثابتی است که امروز کاملا مشخص شده است ومااگربخواهیم درعرصه جهانی بمانیم وحضورپررنگ داشته باشیم ناچاریم که درعرصه تحقیقات وفناوری خودرادرسطح بالانگه داریم.
هروی بیان داشت:درکشورمابه مسئله پژوهش توجه جدی نشده است ودر۲سال گذشته درکمیسیون تلفیق بحث قانون۱تا۳درصد پژوهش مطرح شد ومتاسفانه علی رغم اینکه عده ای از نمایندگان پافشاری کردند اما جلوی حذف آن گرفته نشد ومجلس هم این طرح رارد کرد.
وی علت اساسی راناآشنایی دستگاههای مختلف اجرایی با پژوهش اعلام نمود وگفت: هردستگاه بایستی ۱تا۳درصد سهم پژوهش خودرادرراه آن هزینه می کرداماواقعیت این بود که بسیاری از دستگاهها هزینه پژوهش را در امورکاملابیهوده هزینه می کردند.
هروی تصریح کرد؛علاوه برمرکز رشد وفناوری درشهرستان باید سایر ارگانهانیزخودرا به سمت پژوهش سوق دهند واگر شهرستان قاینات می خواهددرسطح ملی جایگاهی داشته باشد باید درسطح پژوهشی حرکت کندوگرنه ازصحنه رقابت ملی حذف خواهدشد.
وی بیان داشت:قاینات خاستگاه زعفران است که متاسفانه پیرامون زعفران کارپژوهشی نکرده است واز۲۵۷تن زعفران کشور۱۸تن تولید مربوط به این شهرستان است و این نشان می دهد که ما به صورت سنتی پیش رفته ایم ونخواسته ایم این را مبتنی بر فناوری پیش ببریم.
نماینده مردم قاینات وزیرکوه با بیان اینکه ازسال۹۱توسعه وراه اندازی هرگونه دانشگاهی درکشورممنوع شده است گفت:این امر به این علت است که به جای دانشگاه سازی به سمت پژوهش گاه سازی پیش رفته ایم ودانشگاه سازی دیگرکاربردی نداردو۵۰۰هزارصندلی خالی دانشگاهها علامتی است براینکه ما نتوانسته ایم دراین قضیه رشد پیداکنیم اما مراکزپژوهشی ماهنوز جاداردوچه زیبا خواهد بود که درکنار دانشگاههای شهرستان مامراکز پژوهشی هم داشته باشیم وبه همین خاطرازهرگونه حرکت پژوهشی حمایت می کنیم.
وی اضافه کرد:مناطقی ازکشورکه بتواننددرعرصه های فناوری حرکت کنند از امتیازات واعتبارات ویژه ای برخوردارخواهندشد وبه همین دلیل صندوق توسعه ملی گذاشته شد که درسال ۹۲-۹۳حدود۲۹درصدبودجه کشوررا به خود تخصیص دادکه متاسفانه استفاده استان از این صندوق نزدیک به صفراست.
درکنار صندوق توسعه ملی،صندوق توسعه فناوری راداریم که استفاده ما ازاین صندوق هم نزدیک به صفراست.
هروی با اشاره به بودجه۲۲۰هزارمیلیاردتومانی اعتبارملی سالانه درلایحه بودجه گفت:حدودیک سوم این اعتبارات به صندوق توسعه ملی می روداما استفاده ما دراستان وشهرستان عملا ازاین صندوق هیچ است
این پول درواقع پولی است که برای شرکت های دانش بنیان وحرکتهای پژوهشی گذاشته می شود که می تواند توان هرشهر را بالاببرد.
نماینده مردم قاینات وزیرکوه اظهارداشت:پژوهش های جدید به منزله سنت شکنی نیست،پژوهش وفناوری به معنای درنوردیدن یک حیات نو وتازه است وکارتازه وحرکت نو جسارت می خواهد.
وی افزود:اگر اوراق تاریخ را ورق بزنیم،ملتهایی درتاریخ ماندگاربوده اند که توفیق جسارت پیداکرده اند.
پیروزی آن سوی جسارت است واگرقراراست درعرصه پژوهش وفناوری جدید حرکت کنیم باید این جسارت راداشته باشیم .
درپژوهش وحرکتهای نوجسارت می خواهد واحساس می کنم در۳سال گذشته درشهرستان توانسته ایم این فضای جسارت را ایجادکنیم وامروزه فرزندان ما شرایطی را می بینندکه این شرایط می تواند کمکشان کند وآنهارا به وسط میدان بیاورد.
هروی بیان داشت:اگرقراراست درقاینات جایگاهی در سطح ملی داشته باشیم باید به پژوهش نگاه جدی کرد وپژوهش را درهرکوی وبرزن شهر باید دیدومدیران ما باید مسلّح به پژوهش باشند ودرتمام حوزه های علمی ما باید این قضیه رسوخ جدی بکند.
وردرپایان سخنانش با بیان اینکه سرعت پژوهش درسطح جهان غیرقابل تصوراست اظهارداشت:امیدواریم به سمتی برویم که شهر وروستاهای شهرستان قاینات با پدیده های نوآوری حرکت کنند واز سنت پرستی های غیرهوشمندانه پرهیزکنیم وضمن اینکه به سنت ها وارزشهای خودمان پابند هستیم درکنارآن جلوه های جدیدتکنیک و پژوهش را هم بپزیریم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا