سیاسی

طرح نظارت و صیانت از آرا در قاین با حضور اصلاح طلبان / نظام های نظارتی انتخابات ایراد دارند

به گزارش نسیم قائن ، بهزادیان نماینده مجلس و لیدر اصلاح طلبان در نشست مشورتی حامیان دولت تدبیر وامید در قاین گفت:درابتدای جلسه برخود لازم می دانم از حامیان وکسانی که در دورسوم انتخابات پابه پای من آمده اند ودر روستاهای مختلف من را با اعتبار شخصی خود به روستائیان معرفی کردند تشکر کنم.
وی با شاره به جلسه ای که چند هفته پیش در تهران نیز برگزار شده بود گفت:هدف اصلی این جلسات این است که ما به عنوان کسانی که دل در گرو حمایت از دولت تدبیر وامید بسته ایم وبه عنوان کسانی که یک عمر را برای ترقی وتعالی جمهوری اسلامی پشت سر گذاشته ایم وبه عنوان حامیان این حرکت ،و با ابتکاری که در کنارهم آمده ایم وبا هم نشسته ایم وامروز آمده ایم گزارش این نشست را به شما بگوییم شاهدبرگزاری یک انتخابات پرشور رقابتی در شهرستان قاینات باشیم وحاصل این انتخابات رفتن یکی از صالح ترین فرزندان شهرستان به مجلس شورای اسلامی باشد.
وی افزود:هدف اصلی ماتشکیل یک جبهه توسعه منطقه ورشد منطقه ورشد نیروهای منطقه است
نماینده اسبق مردم قاین بیان داشت: در خلل نبودن احزاب واقعی در کشور ونبود تشکل های فراگیرطبیعی است که کسانی بدون برنامه وبدون شناسنامه وبدون اینکه گذشته اش مشخص باشد خودرا در معرض انتخابات مردم قرارداده اند واز مردم دراقصا نقاط مختلف از جمله در قاینات رای گرفته اند ومردم شاهد دوره سختی،دوره نابسامانی وعدم امنیت بوده اند .
دوره هایی که اگر کسی حرفی میزد ،اگر کسی نظر وفکرخودش را مطرح می کرد مجبور بود که با پاسخ گفتن ها وباپرونده های مختلف در جاهای مختلف حضور پیدا کند وومدیران خدمتگزاری را ازادامه خدمتشان جلوگیری شد وکسانی به مردم تحمیل شدند که دریک باند خاص وجود داشتند.
آمده ایم که این دوران دگر اتفاق نیفتد وبتوانیم نماینده ای انتخاب کنیم که همراه دولت وهمکار دولت باشد باشد.
وی بیان داشت:دولتی که پس از ۸سال ویرانی ودست خالی آمده است که بسازد . مجلس سوم ودولت سازنندگی زمانی طلوع کرد که پایان ۸سال ویرانی دشمن را پشت سر گذاشته بودیم ،دولت امید ومجلس دهم زمانی می آید که ما۸سال تخریب داخلی را پشت سر گذاشتیم وامیدواریم با گذشتن از این دوتجربه امروز بتوانیم با تشکیل مجلس پرقدرت اصلاح طلب دهم زمینه برداشتن گامهای بلند توسعه را برای کشورمان شاهد باشیم
مجلسی که هدف آن امنیت باشد،مجلسی که هدف آن ایجاد آسایش احزاب وافراد در اقصا نقاط کشور باشد ،مجلس که هدف آن تامین شرافتمندانه زندگی مردم ورفاه نسبی مردم باشد ودیگر شاهد این نباشیم که میلیون ها میلیون جوان تحصیل کرده کشور آرزوی سرکار رفتن وتشکیل زندگی داشته باشند
شاهد حذف جریان نیمی ازمردم کشورکه زنان کشور هستند نباشیم وبا حضور منطقی وعزت مندانه در جوامع بین المللی وارتباط بین المللی بتوانیم سختی هارا پشت سر بگذاریم
وی افزود:این فکر عملا از ذهن دوستان خوبی در منطقه به همه ما داده شد وبه استناد خاص دوستان قاین با همدیگر تماس گرفته شد وبرای تدارک این جلسه تصمیم گرفتیم گام اول درتهران برداشته شدویک جلسه هماهنگی درتهران گذاشته شد
وی گفت :دراین جلسه آقای امینی علی رغم اینکه یک دوره نماینده مردم قاین در مجلس شورای اسلامی بوده اند ولی باعث افتخارهمه ماهستند که درسیستان وبلوچستانی که گرفتار تفاوتهای مختلف مذهبی ونژادی ومحرومیت بود ،استانداری می شودکه مظهر خدمت دراین منطقه بود.
آقای موهبتی که خانواده اش باعث افتخار درمنطقه بود که خودش در فرمانداری وهرجایی که بوده است جزخدمت سالم وصادقانه هیچ هدف دیگری نداشته است وآقای نقوی که خانواده اش جزء افتخارات قاینات است وبرادر مرحوم ایشان که دراولین دوره انتخابات در شهرستان پایه کارهایی را گذاشت که هنوز که هنوز است مایه رشد وترقی شهرستان است ودکتر هروی که حداقل در یک دوره ۴ساله حداقل امنیت نسبی را برای مردم قاین تامین کرد ومی خواهند با هروی موافقت کنند یا نه حداقل برایشان روشن باشد که هروی به دنبال خدمت است
آقای اسماعیلی که درپست های مختلف در وزارتخانه ها ودر استانداری در کنار برادر امینی همیشه به دنبال خدمت به منطقه بوده است وآقای حسنی که از روستا آمده است وسعی کرده است به روستایش خدمت کند ودر نقاط مختلف کشور که بوده است همیشه به فکر قاینات بوده است وجناب آقای مسعودی که با داعیه خدمت به منطقه پا به میدان گذاشت ولی با تهمت های ناروا وفقط برای اینکه یکی از فرزندان لایق منطقه را از حضور در عرصه خدمت هم در قاین وهم خدمت در دستگاههای دولتی بردارند موضوع درست کردند وهم چنین آقای شریعتی رئیس سابق بنیاد شهید قاین دراین جمع وهم چنین دکتر هروی وآقای بهزادی فر وجانی که در جمع ما نیستند وکنار هم آمدیم وازهمه دعوت کردیم
از همه این دوستان دعوت کردیم ودرادامه هم دعوت خواهیم کرد که بتوانیم یک انتخابات پرشور برگزار کنیم ویک فرد سالم به مجلس بفرستیم واز همه این دوستان خواهش کردیم که برای کاندیدا شدن ثبت نام کنند تا جایی که من در جریان هستم حاضرین دراین جلسه قول داده اند.
وی افزود:نظام های اجرایی ونظارتی انتخابات در کشور ما متاسفانه دچار ایراد هایی است که فریاد رئیس جمهور را هم درآورده است لذا ما برای اینکه بتوانیم از انحصار تبعیض کنیم وبتوانیم فرزند شایسته ای به مجلس بفرستیم از همه خواستیم ثبت نام کنند
بعدازهمه مسائلی که امیدواریم در سایه دولت تدبیر وامید ببینیم که به شرایط عالی خود برگشته است واز نظرات شخصی وپرونده سازی ها درآن موثر واقع نمی شود بتوانیم همه این جمع رادرعرصه انتخابات حضورداشته باشیم وبا تمایلی که شماها نشان خواهید داد وبا عقل جمعی این دوستان وبا هم افزایی وهمفکری قطعا یک نفر را جلو خواهیم گذاشت وبقیه ما پیک این شخص در روستاها ی مختلف خواهیم شد وبرایش صحبت خواهیم کرد وامیدواریم ومطمئن هستیم که این شخص به مجلس خواهد رفت ووقتی به مجلس رفت ما ۹نفر باقی مانده این جمع می توانیم به شما این تضمین را بدهیم که نظارت برعملکرد اوخواهیم داشت وگزارش فصلی به شما خواهیم داد اگر مثبت باشد مورد تقدیر شما قرارمی گیرد واگر جایی نکته ای داشت به شما منتقل خواهیم کردواین تجربه اصلاح طلبی راکه باعث این شد کشور از دست پاک دستان نااهلی که همه داراییها ی کشور را برباد داده اند نجات پیدا کندوبه دست دولت تدبیر بیفتد وبا تقدیر ازکار بزرگی که دکتر عارف کرد اینجا هم ما به منصه ظهور برسانیم ومن مطمئن هستم که این شرایط واین جلسه وانتخابات قاینات مدلی برای حرکت اصلاح طلبی درکشور خواهد بودوامیدواریم در نقاط مختلف کشور شاهد این باشیم که این روند ارتقاء پیدا کند واین روند ادامه پیداکند.
وی افزود:این را هم در ذهن خواهیم داشت که حضور شما در انتخابات ضامن سلامت انتخابات است وبا همه تهدیدهایی که دراین سی وچند ساله در انتخابات ها ی گوناگون دیده ایم نظارت وصیانت شما ازآراوحضور شما پای صندوق های رای هرکس که می خواهد رقیب باشد هیچ اقدامی نمی توانند بکنند وانتخابات به خوبی وخوشی به پایان خواهد رسید وفردی که شما تعیین کرده اید می تواند منتخب شهرستان باشد ونظارت شما وپیگیری ما می تواند مایه توسعه شهرستان وتوسعه نیروهای انسانی وتوسعه فکر ،تفکر،دانش،علم وهمه چیزهایی که برای مردم قاینات بشودخواهد داشت.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا