سیاسی

سفربه دهکده گردشگری زردان ازتوابع شهرستان زیرکوه +تصاویر

به گزارش نسیم قائن ، برخی از روستاهای مناطق کویری وجاذبه های دیدنی آن وصفا وصمیمیت مردم روستاهاهم می تواند مکان مناسبی برای سفرهای نوروزی ویا یک روز تفریحی در این مناطق باشد.
روستای زردان در شهرستان زیرکوه به فاصله۶۰ کیلومتری از شهر قاین و ۱۱۰کیلومتری بیرجند واقع شده است. زردان کوهپایه ای و دارای آب و هوای نسبتا معتدل می باشد.
پیشینه:
گرچه امروزه جمعیت زردان کمتر از ۵۰ خانوار است اما روزگاری زردان جمعیت زیادی داشته و در ردیف شهرهای کوچک منطقه قاینات بوده است؛که آثار باستانی برجای مانده گواه بر مطلب است.
از مهترین این آثار میتوان به رباط زردان و قلعه کوه زردان اشاره نمود.همچنین در کنار رباط زردان قبرستان گبر و قبرستان مسلمانان قرار دارد.مساحت تقریبی این قبرستانها حدودا چهار هکتار میباشد.
گفته میشود در دوره تاخت و تاز ترکمانها، مردم به هنگام هجوم ترکمانها به رباط زردان که در آن دوره به قلعه دفاعی تبدیل شده بود پناه میبردندو چون پس از حمله چیزی نصیبشان نمیشد از زردان خاطره خوشی نداشتند.
پس از دوره ای که آرامش به منطقه قهستان برگشت ترکمان ها با سوء استفاده از این موقعیت لشکری را جهت حمله به زردان آماده میکنند.
این جنگجویان که در ابتدا بالغ بر دو هزار نفر بودند؛ از میان آنها برترین سواران را ،جدا کرده که نهایتا به چهار صد نفر سواره میرسند و پس از طی کیلومترها راه در خفا و در وقت معین از سمت جنوب (قبله) بر مردم بیگناه هجوم برده و آنان را قتل عام میکنند و قنات آب زردان که دو اسیاب آبی داشته را از مواد قیری پر کرده و آب رابند می آورند.
پس از این فاجعه زردان خالی از سکنه شده و گفته میشود اندک بازماندگان به زیرکوه و هرات هجرت نموده اند.
معرفی رباط زردان:
ﺭﺑﺎﻁ ﺯﺭﺩﺍﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺻﻔﻮﯼ – ﺩﻭﺭﻩ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﺍﺳﺖ ودرﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﺯﺭﺩﺍﻥ ازتوابع ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺯﯾﺮﮐﻮﻩ ، ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﺍﺛﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۵ ﺁﺫﺭ ۱۳۸۰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ۴۴۵۶ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻠﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺎﺭﯾﺨﭽﻪ:
ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻨﺎ ،ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺑﻘﺎﯾﺎﯼ ﺳﻔﺎﻟﯿﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺍﺯﺩﺭﻭﻥ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯼ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺭﺑﺎﻁ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻨﺎ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﻭﺍﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺍﯾﻦ ﺭﺑﺎﻁ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭ ﺍﺯﺑﮏ ﺑﺮ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺗﺸﮑﺪﻩ ﺯﺭﺗﺸﺖ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮﻋﯽ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﺑﺮﯾﺸﻢ ﻭﺭﺍﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﺎﺭﻭﺍﻧﯿﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻓﺖ ﻭﺁﻣﺪ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ.
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﮑﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺁﺟﺮ ﻭ ﺳﻨﮓﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎ، ﭘﯽ ﻭ ﻣﻐﺰ ﺩﯾﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻃﺎﻗﻬﺎ، ﭘﻮﺷﺶ ﻓﻀﺎﻫﺎ، ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﺁﺟﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻃﺎﻗﻬﺎ ﻫﻢ ﻃﺎﻗﻬﺎﯼ ﺟﻨﺎﻏﯽ ﺍﺳﺖﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﻭﻣﯽ ﺁﺟﺮﭼﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﭘﻮﺷﺶ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﮔﻨﺒﺪﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺁﺟﺮﮐﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﮐﻠﻤﺒﻮ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮﻩ ﮔﻨﺒﺪﺯﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻨﺎﻃﻖﮐﻮﯾﺮﯼ ﻭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﻭﺍﻧﺴﺮﺍﻫﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﻧﺤﻮﻩ ﺁﺟﺮﭼﯿﻨﯽ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎ، ﻃﺎﻗﻬﺎ ﻭ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﺑﺎﻇﺮﺍﻓﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽﺭﻭﺩ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻀﺎﯼﭼﻬﺎﺭﺿﻠﻌﯽ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﯽ، ﺁﺟﺮﭼﯿﻨﯽ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ، ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺰﯾﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﺭﺑﺎﻁ ﺯﺭﺩﺍﻥ ﺍﯾﻮﺍﻧﯽ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﯼ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ۸ ﻣﺘﺮﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻃﺎﻕ ﻭ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺁﻥ ﻓﺮﻭﺭﯾﺨﺘﻪ. ﺩﺭ ﺩﻭ ﺳﻮﯼ ﺍﯾﻮﺍﻥ برﺍﺳﺎﺱ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥﻗﺎﺟﺎﺭﯾﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺑﻨﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺷﮑﻞﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺭﺑﺎﻁ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﯼ ﺩﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪﻝ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺮﺝ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﺧﺎﺭﺟﯽﺭﺑﺎﻁ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ. ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻋﻈﻢ ﺑﺮﺝ ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ ۵ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮﺩه ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺯﻣﯿﻦﻟﺮﺯﻩ ﻗﺎﺋﻦ ( ۱۳۷۶ ) ﻭ ﺯﻣﯿﻦﻟﺮﺯﻩ ﺯﻫﺎﻥ( ۱۳۹۱ ) ﺑﮑﻠﯽ ﻭﯾﺮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺭﺑﺎﻁ ﺯﺭﺩﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﯾﻮﺍﻥﻭﺭﻭﺩﯼ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻃﺎﻕ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺗﺰﺋﯿﻨﺎﺕ ﺁﺟﺮﯼ ﺭﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺧﻔﺘﻪ ﺁﺭﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺮﻗﭽﯿﻦ ﮐﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮﺡ ﺁﺟﺮﯼ ﻭ ﺳﻨﮕﯽ ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻤﺎﯼ ﺁﺟﺮﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﺁﻥ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺎﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
معرفی قلعه کوه زردان:
ﺍﯾﻦ ﺍﺛﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ۱۵۲۸۰ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ۱۳۸۴/۱۲ /۲۴ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻠﯽ ایران ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺮﻓﺮﺍﺯﮐﻮه به ﺷﮑﻞ ﮐﻠﻪ ﻗﻨﺪﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺷﯿﺐ ﺗﻨﺪﯼ ﺍﺳﺖ. ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺁﻥ۵۰۰ﻣﺘﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﻪﻣﺸﺮﻑ ﺑﻪ ﺩﺷﺖ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺯﯾﺮﮐﻮﻩ ﻭﺑﺎﻻﮐﻮﻩ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﯾﮕﺮﺍﺳﺖ. با توجه به ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﺑﻘﺎﯾﺎﯼ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎﺕ ﺑﺠﺎﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﻗﻠﻌﻪ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺳﻔﺎﻝ ﻭ ﺳﮑﻪ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻗﻼﻉ ﺍﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ میباشد.
ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎﻻﯼ ﻗﻠﻌﻪ ﺣﺪﻭﺩ ۳۰۰ﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﺩ و دارای گودی بزرگی است که به عنوان منبع ذخیره آب ( استخر) از ان استفاده می شده و آب آن بوسیله لوله های کرباس که از قنات اصلی زردان به سمت قلعه کوه کشیده شده تامین می گردید.
ﭘﻼﻥ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻞ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ ﻭ ﻣﻼﺕ ﺳﺎﺭﻭﺝ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭﺩﺍﺭﺍﯼ ﺣﺼﺎﺭ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺝﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺩﯾﺪﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺒﺮ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﺩﯾﻮﺍﺭﻩ ﺷﺮﻗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﻗﻠﻌﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽﺁﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﺩﻭﺭﻩ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎﻥ ﻭ ﺍﯾﻠﺨﺎﻧﯽ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺕ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﻮﻥ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺁﺳﯿﺐﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﯾﺪﻩ ﻭ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭﺩﺭ ﻫﻢ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﺍﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﻣﺮﺍﻭﺣﮑﺎﻡ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻧﻮﺍﺣﯽ ﺯﯾﺮ ﮐﻮﻩ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻫﺮﺍﺕ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻭﺩﺭ ﻋﯿﻦﺣﺎﻝﻣﺨﻮﻑﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪﻫﺎﯼ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﻣﺮﮐﺰﺩﯾﺪﻩﺑﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﮑﺎﻡ ﺍﯾﺎﻟﺖ ﻗﻬﺴﺘﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻄﻮﺭی کهﺣﮑﺎﻡ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﻄﺮ ﯾﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﯽﮐﺸﻮﺭ، ﺑﺎ ﻧﻮﺭ ﻭ ﺩﻭﺩ ﺁﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻓﺮﺍﺯ ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮﻩ ﺭﻭﺷﻦﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ، ﺣﮑﺎﻡ ﻗﻬﺴﺘﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻮﻩ ﻗﺎﯾﻦ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺭﺍ ﺍﺯﺧﻄﺮ ﺍﮔﺎﻩ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا