سیاسی

دهیاران بایستی براساس قانون حکم حقوقی داشته باشند /دردولت یازدهم به توسعه روستایی توجه ویژه ای شده است

به گزارش نسیم قائن ، مهندس بیکی بخشدارمرکزی قاین دراین همایش گفت: دولت یازدهم نگاه ویژه ای به بحث توسعه روستایی دارد وتوسعه پایداردرروستاها مدنظررئیس جمهوراست.
وی افزود: امروزه باروش های سنتی نمی توان جوابگوی سالهای آینده بود وباید به دنبال یک اشتغال پایدار براساس روش های علمی درروستاها باشیم.
بخشدارمرکزی قاین افزود: مشکل کم آبی درروستا ها با توجه به خشکسالی های اخیر ازجمله مشکلاتی است که باآن روبرو هستیم وباید بابهره گیری ازعلم وفن آوری به جنگ خشکسالی برویم.
وی بیان داشت : شوراهای روستایی ودهیاران به عنوان نمایندگان دولت درروستاها هستند ولذا نقش بسیارمهمی درپیشرفت روستاها دارند ودراین زمینه باید به سمت کارهایی که نفعش برای مردم است پیش بروند
مهندس سلطانی رئیس اداره منابع طبیعی قاین نیز دراین همایش اظهارداشت: بابهره برداری بهینه واصولی ازمنابع طبیعی می توان زمینه ایجاد اشتغال پایدار واقتصادمولد را ایجاد کنیم
وی افزود: نقش شوراها ودهیاران درآگاهی سازی مردم بسیار موثراست وما هم بایستی ترویج فرهنگ ازعرصه منابع طبیعی همه جانبه وبهره برداری اصولی را دردستورکارداشته باشیم
سلطانی بیان داشت مردم ومسئولین باید کمک کنند تا به توسعه پایدار برسیم وتوسعه پایدار بدون آب وخاک مناسب وکشاورزی ودام انجام نمی شود اما این موفقیت ها هم درسایه رعایت اصولی وبهینه منابع طبیعی فراهم می گردد
قرائی رئیس شورای استان نیز دراین همایش با بیان اینکه شوراها ودهیاران پلی بین مردم ومسئولین هستند گفت: مشکلات ومعضلات روستاها باید اساسی واصولی بررسی شوند وتوسط شما دهیاران وشوراها که نمایندگان مردم هستید به مسئولین منتقل شود
وی افزود: دراستان ما متاسفانه تسهیلات اشتغال زایی هنوز به طور کامل جذب نشده است واکثر افراددرروستاها از تسهیلات اطلاعی ندارند ووظیفه شورا ودهیاراست که نسبت به آگاهی مردم دراین زمینه ها اقدام نمایندوخدماتی را که ادارات دارند به مردم اطلاع رسانی کنند.
وی از روسای شوراها ودهیاران خواست تا ایجاداشتغال درروستاها را ازطریق ایجادتعاونی ها پیگیری کنند وبا ایجاد تعاونی ها اشتغال ایجاد نمایند.
رئیس شورای استان بابیان اینکه تنها کسی که میتواند ازهرمسئولی سوال کند شوراست وشوراها هم باید درزمینه مطالبات مردم گام بردارند ومشکلات مردم را منعکس وحق مردم رابخواهند، شوراهای روستایی باید پتانسیل های روستای خودرابررسی کنند ودرزمینه اشتغال پایداردرروستاها گام بردارند.
شفیعی مدیرکل دفتر امورروستایی استانداری خراسان جنوبی دراین همایش بیان داشت:دردولت یازدهم به توسعه روستایی توجه ویژه ای شده است ومعاونت توسعه روستایی مناطق محروم کشوردردفتر ریاست جمهوری تشکیل شده است
وی افزود: دکتر روحانی اولین رئیس جمهوری بود که باروسای شوراهادرخصوص توزیع اعتبارات جلسه گذاشت واعتبارات بانظرشوراها توزیع شده است.
مدیر کل دفترامورروستایی استاندارخراسان جنوبی ازدهیاری هابه عنوان بازوی اجرایی شوراها نام برد وافزود:درروستاهای بالای ۱۵۰۰نفردهیارتمام وقت ودرروستاهای زیر۱۵۰۰نفردهیارپاره وقت تعیین می شودوبرای هرکدام یک ضوابطی مشخص می شود که متاسفانه دراستان خراسان جنوبی به دلیل کمبوداعتبارات دربرخی ازروستاها دهیار تجمیعی هم داریم وهرچندروستا یک دهیاردارد
وی افزود: براساس قانون کار بایستی با دهیاران تمام وقت یک قرارداد۵۰ماهه براساس قانون کاربسته شودوبراساس درجه دهیاری وساعت کاری حکم حقوقی داشته باشند که به جد می توان گفت:که ازبین ۷۷۵دهیاری که داریم ۵۰۰نفرحتی نمی دانند که حکم حقوقی چیست واین موضوع هم متاسفانه دراستان ما اتفاق نیفتاده است
وی بیان داشت: دهیاران بایستی براساس قانون حکم حقوقی داشته باشند واین موضوع دردستور کار قرارگرفته است وازسال آینده دراستان ما هم اجرایی خواهد شد
شفیعی درادامه سخنانش اظهارداشت که دهیار مدیرارشد روستاست وهرپروژه ای که درروستا می خواهد اجرایی شود باید بااجازه دهیار باشد که این موضوع هم متاسفانه درروستاهای ما جانیفتاده است
وی افزود:منابع درآمدی شوراها براساس قانون یا ازمحل عوارضات پرداختی ،جرائم راهنمایی ورانندگی وعمده آن براساس قانون مالیات برارزش افزوده است وهرماه از هرشهرستان مالیاتی جمع آوری می شود وبرحسب جمعیت شهرستان بین دهیاری ها وشهرداری ها توزیع شود که ۷۰درصد به حساب شهرداری و۳۰درصد به حساب دهیاری هاواریز می شود ودراینجا روستاهای فاقد دهیاری ضررمی کنند که این موضوع درحال پیگیری است
شفیعی گفت:درحال حاضرتوزیع اعتبارات براساس مالیات برارزش افزوده درشهرستان ها براساس جمعیت هرشهرستان واستان است و لذا استانی مثل خراسان جنوبی که نسبت به استان های هم جوار جمعیت کمتری دارد ضررمی کند به طوری که امسال توزیع اعتبارات دهیاری های ما ۱۰برابر کمتر ازبرخی استانهای دیگر بوده است ولذا این موضوع توسط نمایندگان مجلس مطرح ودرحال پیگیری است وامیدواریم با طرحی که درمجلس ارائه خواهد شد دراین زمینه هم گامی اساسی برداشته شود
دراین جلسه تعدادی ازدهیاران وروسای شوراها به بیان درخواست ها ومشکلات دهیاران وشوراها پرداختند.
افزایش بودجه های عمرانی روستایی،درخواست ماشین آلات جهت جمع آوری زباله های روستاها،افزایش بودجه درزمینه آب خیزداری ،تسریع درگازرسانی به روستاها،درخواست پاداش وعیدی برای شوراها ودهیاران،افزایش حقوق وبیمه دهیاران ازجمله درخواستهای مطرح شده دراین همایش بود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا