سیاسی

دشمن به حضور مردم درانتخابات چشم دوخته است/استفاده از فرصت ایجادشده پس از برداشتن تحریم ها درجهت رفع مشکلات اقتصادی کشور

به گزارش نسیم قائن ، وجه الله خدمتگزاراستاندارخراسان جنوبی درپایان مراسم راهپیمایی۲۲بهمن در مصلی نمازجمعه در جمع مردم قاین ضمن تبریک ایام الله دهه فجر وسالروزپیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت:در پیروزی انقلاب اسلامی ایران همه اقشار ملت دست به دست هم دادند واین پیروزی رقم خوردووظیفه ماست که یاد وخاطره شهدای ایران اسلامی را زنده نگه داریم.
وی بابیان اینکه رهبری امام (ره)،حضورامت ومحوریت قرآن واسلام سبب پیروزی انقلاب اسلامی وسرنگونی نظام شاهنشاهی شد گفت:اگر نگاهی به انقلاب هایی که در دنیا شکل گرفته است داشته باشیم به این نکته می رسیم که بعد از مدتی کوتاه این انقلاب ها مسیرش تغییرمی کندوبه نتیجه ای نمی رسد.
وی افزود:عامل وعلت اصلی این شکست ها نداشتن محورومدارومسیری است که رهبر انقلاب برآن مدار ومحورمردم را هدایت وحمایت وراهنمایی می کند.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه توطئه های دشمن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشوریادمان نرفته است اظهارداشت:منافقین وگروهک های مختلف دردانشگاهها ودرسایر نقاط کشور با این هدف که این انقلاب سرانجامی نخواهد داشت دست به قتل عام وبه شهادت رساندن جمع عظیمی از مردم زدند وچنان رفتار می کردند که این انقلاب دوامی نخواهد داشت و غافل از اینکه عده ای تاپای جان درکنار امام ایستادگی کردند وبساط همه را برهم ریختند.
وی بیان داشت:کارآمدی وتوانمندی امام مان،دین مان واسلام مان به همه ثابت کرد که اقتدار وامنیت وآرامش در کشورایجادشده است.
این توانمندی ثابت کرد که اگر۸سال جنگ تحمیلی را برما تحمیل کردند وعزیزترین افرادمان راکه هرکدام از اینها درحال حاضر می توانستند به عنوان مدیرانی مدبر وباتدبیروکاردان درکشور خدمت کنند ازدست دادیم اما همین افراد ودر آن زمان برای حفاظت ونگهداری وپاسداری از کشورودفاع از انقلاب مبارزه کردند.
خدمتگزار دربخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه اگر ۸سال جنگ رابرما تحمیل کرد وباهمه ادوات پیشرفته جنگی وبا استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات وامکانات رزمی به مبارزه با رزمندگان ما آمدند اما جوانان ما وخانواده ها ی ایثارگران ماحرفشان این بوده وهست که مایک کشورداریم،یک امام داریم،یک رهبر داریم،یک قانون اساسی داریم ،یک نظام ویک دولت داریم وهمه باید درکنار هم از دستاوردهای انقلاب وخون پاک شهدا مراقبت ومحافظت وپاسداری کنیم.
استاندار با بیان اینکه اسیران ورزمندگان وجانبازان ما اسناد جاویدان این نظام هستند گفت: افرادی که سالها دراسارت دشمن بودند اگرچه به ظاهر دراسارت بودند اما دشمن را دراین دوران به اسارت در آوردند واز عزت وسربلندی وبزرگواری خود کم نکردند وایستادگی کردند.
وی خطاب به مردم قاینات گفت:مردم متدین،ولایت مداروبا فرهنگ وفرهیخته قاینات بایدهمه درکنار هم وبا همدیگر دراین برهه از زمان با آگاهی وهوشیاری بایستیم واز دستاوردهای انقلاب دفاع کنیم.
وی با اشاره به تشکیل گروههایی همچون داعش وگروهایی که هیچ بویی از اسلام وادب نبرده اندگفت: این گروههاهرروز یک رفتاری را ازخود به نمایش می گذارند ودریمن وافغانستان وسوریه ودر هرکشوری چه رفتارهایی از خود بروز می دهند اما شما مردم چنان رفتار می کنید که امروزه به عنوان کشوری مقتدرکه در معادلات جهانی اگرمی خواهند تصمیمی بگیرید نقش بی بدیلی دارید واین ریشه دردیانت ووظیفه شناسی مادارد.
وی افزود:اگر امروز به عنوان کشوری توانمند چندین کشورقدرتمند جهانی را پای میز مذاکره می نشانیم وبا استدلال وبه بهترین وجه وبا منطق وبا حفظ عزت وبزرگی وکرامت ایران اسلامی حرف خود را به کرسی می نشانیم به پشتوانه حضور شما مردم است.
خدمتگزار بیان داشت:آمریکا اعلام کرده است ایران سلاح اتمی وشیمیایی دارد وایران هراسی را به راه انداخت امام چنان در عرصه دیپلماسی ،دیپلمات های ما تحت رهنمودهای مقام معظم رهبری وتدبیر ومدیریت دولت مدبرانه رفتار کردند وآگاهانه عمل نمودند که استکبار پذیرفت ایران کشوری قدرتمند ودارای منطق است وهمان طور که در عرصه رزمی رزمندگان ما ایستادند واستقامت ومقاومت کردند ونگذاشتند که ذره ای از خاک ما به دست دشمن بیفتد، عرصه دیپلماسی راهم فرزندان شجاع ومومن رقم زدند واحسنت برمردمانی که چنین فرزندانی را درعرصه دیپلماسی،عرصه رزمی ودرمیدان مبارزه تحویل جامعه دادند.
استاندار خراسان جنوبی گفت:درشرایطی هستیم که کشور های جهان مرتب با دولتمردان ما وارد گفتگوومذاکره می شوند واین ما هستیم که تصمیم گیرنده هستیم.
وی با اشاره به حضور پوتین درکشورگفت:حضور پوتین در کشور ودیدار با رهبری دردنیا پیام دارد که که رهبر آن ها به عنوان یک ابرقدرت در شرق وغرب بدون تشریفات به دیدار رهبر می رود.
حضور سفرای کشورهای اروپایی به ایران وحضوردراستان خراسان جنوبی ودیداری که با آنها داشتیم آنها آمریکارایک کشور قدرتمند می شناختند ومی گفتند شما یک امتیاز دارید که ما نداریم وآن این است که دولتمردان شما پشت سریک رهبر وبا تکیه بر باور وقدرت مردم خود ایستاده اید وبه شرق وغرب وابسته نیستید واین سفرا حاضرند درکشور ما سرمایه گذاری کنند وماباید ازاین فرصت ها وسرمایه های سرمایه گذاران خارجی وداخلی بایک مدیریت وساز وکار درست در جهت رونق اقتصادی وایجاد اشتغال استفاده کنیم .
وی افزود:این حضور سفیران خارجی درکشور پیام هایی دارد که ای مردم بزرگوارو متدین فرصت وفضای خدمت برای شما با رهبری های مقام معظم رهبری وباتدابیر مدبرانه دولت تدبیر وامید فراهم است وما آمادگی داریم برای رفع مشکلات کشورکه به دلیل تحریم های ظالمانه ایجادشد وایجادکرده بودند قدم برداریم وخدمت کنیم وتلاش کنیم واین مستلزم این است که همه همدلی وهمزبان درکنارهم باشیم .
استاندار با اشاره به انتخابات پیش روگفت:امسال باید یک گام بزرگ دیگری درعرصه سیاسی برداریم وآن حضور مقتدرانه،آگاهانه،عالمانه ودلسوزانه درعرصه سیاسی ودر عرصه بزرگ انتخابات مجلس خبرگان ومجلس شورای اسلامی است.
دنیا چشم دوخته است تا ببیند مردم ایران اسلامی درانتخابات چگونه رفتار می کنند
وی ضمن تشکر از همه داوطلبانی که دراین عرصه ومیدان رقابت حضور یافته اندوهمچنین تشکر از طرفدارانشان خطاب به همه کاندیداها وطرفدارنشان گفت:از همه شما می خواهم آگاهانه،عالمانه ،دلسوزانه ومتعهدانه تصمیم بگیرید ودرمدار ومحور قانون با رعایت صمیمیت واخوت وبرادری ودرسایه برادری اتحادگام بردارید وبرای توسعه وپیشرفت وآبادانی همه در کنار هم زندگی کرده وکار کنیم .
وی افزود:هرکس در عرصه رقابت انتخابات ورود پیداکرده است طبیعتا آشنایی با مقررات وقوانین ووظایف وجایگاههای خود وعرضه طرح ودیدگاههای خود دارد وقطعا به گونه ای رفتار خواهد کرد که مردم عزیز که بزرگترین سرمایه وارزشمندترین سرمایه نظام هستندتصمیم درستی بگیرند.
نامزدها وطرفدارهایشان به گونه ای رفتار کنند که این صفوف گسترده وصمیمانه ومنسجم تر وباشکوه تر درکنار هم باشند که درروز انتخابات هرصندوقی مالامال وباشکوه تر از سال های گذشته باشد.
وی معدل حضور مردم در سراسر کشور در ۹انتخابات گذشته را ۶۵درصد اعلام کرد وگفت براساس آمار معدل مشارکت مردم خراسان جنوبی ۸۳%بوده است وحدود۲۰درصد بیشترین مشارکت را نسبت به معدل کشور داریم واین نشانه داشتن مردمی متدین ودلسوز وعلاقه مند به سرنوشت خود در خراسان جنوبی است.
بعد از انتخابات هم وقتی سرنوشت توسط مردم مشخص شد کسانی که دراین عرصه گام نهاده اند در کنار منتخب مردم برای پیشرفت وآبادانی وسرنوشت این کشور تلاش کنند.
استاندار بیان داشت:سه قوه مقننه ومجریه وقضائیه باید همراه وهم دل درراه پیشرفت وآبادانی کشور تلاش کنند وما ایران اسلامی آباد ومنسجم وباامنیت وبا آرامش می خواهیم واین میسر نمی شود مگر اینکه همه ارکان وهمه قوا ودر کنار هم پشت سر مقام معظم رهبری کار وتلاش کنند ومشکلات رابرطرف کنند.
خدمتگزارافزود:حال که دردنیا این فرصت فراهم شده است باید ازاین امکانات فراهم شده استفاده کنیم تا بتوانیم راه آبادانی کشورراهرچه سریعتر هموارتر کنیم وموانع را از سرراه برداریم ومشکلات اقتصادی را یکی پس از دیگری ازبین ببریم وزمینه ایجاد اشتغال ورونق اقتصادی را در کشوررقم بزنیم.
استاندار خراسان جنوبی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به طرح هایی که درطی چند سال گذشته در خراسان جنوبی به بهره برداری رسیده است گفت: درسال۹۲درهفته دولت ودهه فجر۳۷۰میلیاردتومان پروژه عمرانی افتتاح کردیم که درسال۹۳این پروژه ها فقط دردهه فجر به ۲۲۵میلیاردتومان درغالب ۶۳۰طرح عمرانی رسید وامسال هم درهفته دولت ۶۴۵ودردهه فجر۷۲۲پروژه با هزینه ای بالغ بر۴۶۷میلیون تومان به بهره برداری رسیده است.
خدمتگزارافزود:امسال۲۱میلیاردتومان هزینه بین دهیاری های استان توزیع شده است که از لحاظ روستاهای ۲۰خانوار که مجوز دهیاری را گرفته ایم مقام اول کشور راداریم .
وی افزود:از محل وجوه درآمدهای مالیاتی به شهرداری های استان ۲۳میلیارد تومان وبه دهیاری ها ۱۳میلیاردتومان درسال۹۴اعتبار تخصیص یافته است.
دربودجه عمرانی ۱۱۴میلیاردتومان و۹۳میلیاردتومان از محل ماده ۱۸۰وبیش از۱۰۰میلیاردتومان درحوزه آبرسانی پیش بینی اعتبار شده است.
وی بیان داشت۱۳۴:میلیاردتومان هم اعتبارات جاری سال۹۵استان خراسان جنوبی است ویکی از بزرگترین پروژه های بزرگ وارزشمندخراسان جنوبی پروژه راه آهن است که جادارد از همه نمایندگان وبه ویژه دکتر هروی نماینده مردم قاینات وزیرکوه در خصوص این پروژه که سال ها فقط درباره آن صحبت بود اما نه برای آن اعتباری پیش بینی شده بود ودر هیچ لایحه ای هم مصوب نشده بود در بودجه سال۹۴ردیف بودجه مستقل گرفته شد ودربودجه سال ۹۵هم ردیف بودجه مستقل وهم اعتبار پیش بینی شده است تشکر کنم.
وی افزود:طرح مطالعات اجرایی در حوزه مشاوره ای آن به پایان رسیده است و امیدواریم که کلنگ این پروژه بزرگ به زودی به زمین زده شود
خدمتگزار اظهارداشت:در سفررئیس جمهور چین هم در خصوص بحث فاینانس گفتگو شده است وقول داده شده است که این فاینانس نهایی شود وبه عنوان یک پروژه بزرگ که می تواند خراسان جنوبی را به خراسان رضوی وسیستان وبلوچستان وصل کند ودر اقتصاد وپیشرفت وآبادانی وزیرساخت وگردشگری وتشویق سرمایه گذاران داخلی وخارجی نقش اساسی بازی کند.
خراسان جنوبی از نظرمحصولات استرانژیک مثل زعفران،عناب،زرشک،انار،پنبه و۸۰۰نوع گیاهان دارویی می تواند نقش مهمی در عمران وآبادانی استان نق توانمندی ایفا کند.
وجه الله خدمتگزار در پایان ضمن تقدیر وتشکر از مردم در راهپیمایی با شکوه۲۲بهمن گفت:امیدواریم در۷اسفند حضوری باشکوهتر وصمیمانه تر وآگاهانه ومقتدرانه تر وباتدبیر وتدبر وخرد وتوجه رقم بخورد وهمه در کنار هم درسالی که رهبری به نام همدلی وهمزبانی ،دولت وملت نامگذاری کرده اندشاهد حضورارزنده مردم باشیم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا