سیاسی

دانش آموزان آینده سازان انقلاب اسلامی/هراس دشمن از آینده سیاسی خودش

به گزارش نسیم قائن ، مهدی مزگی نژاد ازهادیان سیاسی خراسان جنوبی در همایش رهبر کوچک ویادواره شهدای دانش آموزدرشهرستان قاین با تبریک فرارسیدن هفته پربرکت بسیج گفت: درشرایطی که بعد از پیروزی انقلاب بر کشور ما حاکم بود وعده ای تصور می کردند که این انقلاب دوامی نخواهد داشت امام خمینی(ره) که از آینده این کشور اطلاع داشتند ومی دانستند که درآینده انقلاب با مشکلی مواجه خواهد شد لذا یک فکر اساسی برداشت ودر۵آذر۱۳۵۸فرمودند که در مملکتی که ۲۰میلیون جوان دارد لازم است که ۲۰میلیون هم تفنگ دار داشته باشد وفرمان تشکیل بسیج مستضعفین وارتش ۲۰میلیونی را صادرکردندواکنون بعد از ۳۷سال ثمره آن حرکت را در دامنه انقلاب اسلامی می توانید ببینید.
وی افزود: بسیج با ۳هدف اساسی وارد صحنه شد : هدف اول این بود که بتواند خودرا به کارکردی برساند که این کارکردتوجیه اهداف انقلاب اسلامی را درپی داشته باشد وبه دنبال نیروهایی بودکه درهمه میدانهابدون هیچ چشم داشتی ماموریت خودرا انجام دهند واین امر تحقق پیداکرد.
هدف دوم بسیج دفاع از انقلاب اسلامی ودستاوردهای آن بود که نیاز بود بسیج بتواند به عنوان یک بازوی توانای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دردفاع از انقلاب ودستاوردهای آن ماموریت ویژه ای را شکل دهد.
سومین هدفی که بسیج به دنبالش بود علی رغم این که خودرا بسازد واز انقلاب اسلامی پاسداری کند بحث صدور انقلاب اسلامی به اقصی نقاط جهان بودچرا که حضرت امام فرمودندماباید به جایی برسیم که بتوانیم انقلاب خودرا به جهان صادر کنیم وامروز که ۳۷سال از پیروزی انقلاب می گذرد نه تنها انقلاب خودمان را توانسته ایم صادر کرده ایم بلکه امروز دشمنان ما مانده اند که در مقابل ما چه بکنندواز هردری وشرایطی استفاده کرده اند و وارد عرصه انقلاب اسلامی ما شدند وامروز نه تنها به نتیجه نرسیده اند بلکه درمقابل انقلاب اسلامی ما مانده اند وبه دنبال این هستند که چه اقداماتی را رقم بزنند تا بتوانند به انقلاب اسلامی ما فشار آوردند.
کارشناس سیاسی اظهارداشت:در راستای عنایات الهی ورهبری داهیانه مقام معظم انقلاب یکی از ماموریت های بسیج رسیدن به اهداف وآرمانهای شهدا وامام شهداست.
وی افزود: روحیه جهاد وشهادت طلبی را حضرت امام خمینی(ره) دربین بسیج ترویج کرد وبسیج دربسیاری از صحنه های انقلاب اسلامی که دشمنان به دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بودند حضور یافت و وظیفه خودرا هم نسبت به انقلاب اسلامی وهم نسبت به صدور آن انجام داد.
ما توانسته ایم ویژگی جهاد وشهادت را به سرتا سردنیا صادر کنیم ودر کشورهای جهان که دشمنان ما به دنبال نفوذ هستند توانسته ایم این انقلاب را گسترش دهیم.
مزگی نژاداظهارداشت:امروز دشمنان به این نتیجه رسیده اند که اگر از روز اول به ایران فشار نمی آوردیم وتهدید وتحریم نمی کردیم ودرمقابل ایران مانع ایجاد نمی کردیم وبحران درست نمی کردیم این ها مجبور نمی شدند روی پای خود بایستند وامروز روی میز مذاکره در مقابل ما حرف برای گفتن داشته باشند.
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد؛رویکرد استکبار براندازی انقلاب اسلامی مابود که همه تاکتیک هاوبرنامه یشان درمقابل ما به نتیجه نرسید وعلت هم این است که مایک ایدئولوژی اسلامی داریم که این ایدئولوژی به ما می آموزد که نباید تابع دشمن باشیم.
وی افزود:در شرایط امروزانقلاب اسلامی برای دشمن قابل تامل نیست چرا که آنها تصور می کردند ایران چندصباحی بعدازپیروزی انقلاب صعود خواهد کرد وبه آرزوهایشان خواهند رسید وبرعکس شرایطی که امروزکشور مابه وجود آورده وفضایی که دشمنان ما از حرکت ما تجربه کرده اند فضایی است که نگران آینده شرایط سیاسی خودشان هستند وخوب می دانند که انقلاب اسلامی راه خودرا ادامه می دهد.
مزگی نژاد بیان داشت:زحمات دشمنان هم تاکنون برباد رفته است وعلت هم این است که ما پیرو دینی هستیم که درآن دین جهاد برای ما وشما گفته است اگر دشمن به سرزمین ما وناموس ما حمله کرد وخواست آرمان های مارا زیر سوال ببرد مقابلش خواهیم ایستادحال این دشمن می خواهد دشمن داخلی باشد یا خارجی وتفاوتی برای ما نخواهد داشت.
وی با اشاره به برگزاری همایش رهبر کوچک گفت: شخصیتی همچون شهید فهمیده در سال۱۳۵۹علی رغم کوچکی جثه ؛علی رغم داشتن کمی اطلاعات وعلی رغم داشتن توان ضعیف اماتوانست در آن لحظه تصمیم درستی بگیرد.
شهید فهمیده به من وشما آموخت که در آن زمان حساس وآنجایی که دشمن فشارآورد باید از همه چیزمان بگذریم تا انقلاب اسلامی پایدار بماند.
امروز دشمن به دنبال این است که در محاسبات عملیاتی وکارکردهای انقلاب اسلامی با ما کاری کند که نتوانیم تصمیم درست را بگیریم .
این هادی سیاسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راهپیمایی عظیم اربعین حسینی اظهارداشت:چرا رسانه های دنیا که همه قضایای مختلف را به خصوص از انقلاب اسلامی پخش می کردند در مقابل راهپیمایی عظیم اربعین۲۰میلیونی امسال سکوت کردند وخفقان گرفتند وحاضر نیستند که این راهپیمایی عظیم را به تصویر بکشند چون می دانند که دستشان خالی است واین زائرین که از سراسر دنیا دراین راهپیمایی شرکت کرده اند قطعا نتیجه اش همین صدور انقلاب مابه سرتا سر دنیاست.
مزگی نژاد در ادامه سخنان خود به بحث نفوذ دشمن اشاره کرد وگفت:دشمن به درون خانه ما نفوذ کرده است وما بی خیال هستیم.
در زمان جنگ گلوله دشمن را به چشم میدیدم وهمه می ترسیدند اما در حال حاضر دشمن داخل خانه های ماست .
امروز دشمن در قالب شبکه های اجتماعی به محافل وزندگی ما نفوذ کرده است وبه دیدگاههای ما نفوذ کرده است واین بخشی مربوط به کار کرد دشمن بیرون است ومتاسفانه بخشی هم به کارکرد برخی از عوامل وافرادی است که درگذشته انقلاب اسلامی خیلی زحمت کشیدند وحتی قبل از انقلاب اسلامی به زندان ساواک رفته ودر پیروزی انقلاب نیز نقش داشته اند ورزمنده بوده اند اما امروز به هر بهانه ای مارا افراطی وتندرو می نامند وقتی به دیدگاههای آنها برمی گردیم متوجه می شویم که دشمن در درون آنها نفوذ کرده است .
وی افزود:بارها گفته ایم که آمریکائیها قابل اعتماد نیستندواین را به همه مردم جهان هم عرضه داشته ایم واما چه کنیم که متاسفانه در کشو،ربرخی از جریان ها وگروهها که به هردلیلی به اهداف خود نرسیده اند هنوز به دنبال فرش قرمز آمریکائیها هستند ومیخواهند اتقلاب اسلامی را دودستی تقدیم کنند.
امروز رنج زحمات انقلابیون وشهدا ورزمندگان را عده ای می خواهند به دست دشمن بدهند اما ما نمیگذاریم وراهکار داریم .
مزگی نژادافزود:برخی از افرادی که در گذشته خیلی زحمت کشیدند وجانباز هستند ورزمنده بودند وجزء خانواده شهدا هستند اماامروز در مقابل نفوذ دشمن گاهی حرفهایی می زنند که در شانشان نیست .
این کارشناس مسائل سیاسی خراسان جنوبی می گوید این که در برخی مواقع ما حرفی نمی زنیم وکوتاه می آییم وچیزی نمی گوییم ومصالح کشور را رعایت می کنیم ودر جایی قرار است فرمان،فرمان رهبری باشد نشانه ضعف ما ویا فراموش کردن انقلاب اسلامی وبی حرمتی به آرمانهای شهدا نیست ودر کشور فرمانده کل قوایی داریم که بنا به فرمان ایشان عمل می کنیم.
مزگی نژآد با اشاره به حذف درس شهید فهمیده از کتب درسی گفت: حادثه ای در فضای آموزشی ما اتفاق افتاد وامیدواریم به گفته خود مسئولین غیر عمدی باشد وامیدواریم که عمدی نباشد وبدانید وبدانند که اگر این اتفاق عمدی باشد واگر خدایی نکرده از خطوط قرمز نظام وآرمان ها امام که به شهدا قول داده ایم تخطی صورت گیرد، با هیچ کس شوخی نداریم ومقاومت خواهیم کرد وجوابشان را خواهیم داد.
وی افزود:چون جهاد وشهادت با منافع دشمن سازگار نیست عده ای با آن مخالف هستند وبرخی به دنبال این هستند که دشمن را راضی کنند.مگر ما خون داده ایم که دشمن را راضی نگه داریم؟
ما قول داده ایم که خدارا راضی نگه داریم وقول ما این بود که رهبری را راضی کنیم وقول ما این بود که شهدا وپیمانهایشان را پاسداری کنیم
وی در بخش پایانی خود اظهارداشت: شما دانش اموزان آینده سازان انقلاب اسلامی هستید ومقام معظم رهبری از من وشما ۳خواسته دارند:
۱-بصیرت داشته باشید وهم خود وهم دشمن را بشناسید .
۲-دشمن را بشناسید ، دشمن قابل اعتماد نیست وآنهایی که فکر می کنند دشمن آدم شده است سخت در اشتباهند.
۳-استقامت کنید.
انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا