سیاسی

اعتراضات، نتیجه ضعف مدیریتی وکج سلیقگی/عربده های آمریکا برای دلسوزی نظام ساده انگاری است

به گزارش نسیم قائن ، فرهاد فلاحتی نماینده مردم قاینات وزیرکوه در جمع طلاب حوزه های علمیه قاین اظهار کرد: انقلاب اسلامی از بدو پیروزی تا کنون فتنه های متعددی را پشت سر گذاشته است .
وی افزود:جنگ تحمیلی،ترورها، فتنه هایی که در جنگل های شمال ایجاد شد،فتنه های اقتصادی در گذشته ،اینها همه فتنه هایی بودند که بر علیه انقلاب اسلامی صورت گرفت، اما دشمنان دیدند که نظام به خوبی جلو می آید وفتنه ۸۸ یا همان فتنه سبز را رقم زدند.
فلاحتی با بیان این که دشمنان دیدند که کارهای سخت افزاری بیرون از مرزها جواب نمی دهد وباید از داخل مردم را متزلزل کنند به دنبال یک بهانه بودند وانتخابات بهانه ای برای این کار شد.
نماینده مردم قاینات وزیرکوه در ادامه گفت: هنور هم عده معدودی از فتنه ۸۸ به عنوان یک حادثه یاد می کنند وعلنا از سران فتنه حمایت می کنند وقطعا کار این افراد مغرضانه است.
وی با اشاره به سخنان رهبری گفت: ایشان بارها در سخنرانی ها خود تذکر داده بودند که این آخرین فتنه نیست وفتنه های بیشتری در راه است که همه این فتنه ها به لطف خداوند وبا پشتیبانی مردم حل خواهد شد.
نماینده مردم قاینات وزیرکوه در ادامه سخنان خود به موضوع نفوذ واقتصاد مقاومتی که بارها توسط رهبری صحبت شده است اشاره کرد وگفت: بین واژه نفوذ واقتصاد مقاومتی رابطه بر قرار است ورهبری هم بارها بر آن تاکید داشته اند .
فتنه امروز یک فتنه اقتصادی است
وی گفت: امکان نفوذ در همه لایحه های حکومتی وجود دارد واین کار شبکه های جاسوسی است که هدفشان این است نظام را از دورن بخشکانند.
وی فتنه امروز را یک فتنه اقتصادی دانست وگفت: در فتنه اقتصادی ،گرانی واشتغال بهانه به دست معاندان نظام داده است و فتنه گران خارج از کشور و با همکاری عوامل داخلی ومدیریت این عوامل به دنبال بهانه جویی وفتنه گری در داخل نظام هستند وقطعا این دشمنان که امروزه این گونه برای مردم دلسوز می کنند احدی از آنها برای گرسنگی مردم ودرد مندی آنها وفقرا دغدغه ندارند واگر دغدغه مند بودند ۳۸سال ایران را تحریم نمی کردند
عربده های آمریکا برای دلسوزی نظام ساده انگاری است
فلاحتی با بیان این که عربده های آمریکا برای دلسوزی نظام ساده انگاری است گفت: نظام سلطه وغرب واپوزیسیون داخلی،منافقین خارجی ،هیچ دلسوزی برای نظام ندارند واگر داشتند قطعا باید یک مدل برون رفت وعملیاتی برای ما ارائه می دادند که شک نکنید دراین زمینه برنامه عملیاتی ندارند.
نماینده مردم قاینات وزیرکوه با بیان این که شیوه حکومت کردن در نظام اسلامی رفتن در بین مردم وشنیدن حرف مردم ودغدغه مندی مردم وبرنامه داشتن برای مردم است گفت: چرا رهبر ما در زلزله اخیر مستقیم در بین مردم حضور پیدا می کند ؟ فقط به این دلیل که بگویند که مسئولین برای حل مشکلات مردم در بین آنها حضور داشته باشند .
وی افزود: راه حل مشکلات مردم پشت درهای بسته وگفتن این که برنامه داریم نیست .
فلاحتی ادامه داد: داد مردم درآمده است وحل این مشکلات وظیفه دولت است نه این که به عنوان مثال در زلزله کرمانشاه ،سپاه وارتش ورود پیدا کند ،چون کار بر روی زمین مانده بود واسکان وتهیه کانکس برا مردم را این ارگانها بر عهده گرفتند.
هجمه های برنامه ریزی شده بر علیه مجلس وقوه قضائیه
نماینده مردم قاینات وزیرکوه گفت: در فتنه اقتصادی برخی مقصر هستند وباید پاسخگو باشند.
وی با محکوم کردم فتنه گفت: همه اقشار واز همه جناح ها وپیر وجوان وزن ومرد این گونه اغتشاشات را محکوم می کند اما این که ایجاد بستر فتنه چه طور شکل می گیرد وچه کسانی مقصر هستند را باید بررسی کرد.
وی به هجمه هایی که در ماههای اخیر بر علیه قوه قضائیه ومجلس شکل گرفت گفت: چرا به محض این که بودجه دولت تقدیم مجلس شد ودرآن حذف ۳۴میلیون یارانه بگیر،استانی شدن بودجه آموزش وپرورش وبنیاد شهید ،افزایش ۵۰درصدی حامل های انرژی مطرح بود بر علیه مجلس هجمه هایی آغاز شد؟
فلاحتی ادامه داد:بسیاری از لایحه های بودجه از جمله حذف ۳۴میلیون یارانه بگیر وافزایش حامل های انرژی موجب نارضایتی های مردمی شد وقریب به ۹۷درصد نمایندگان با این نوع برنامه ریزی بودجه مخالفت کردند وهجمه های برعلیه نمایندگان آغاز شد که وام های چند میلیونی وماشین های میلیاردی وحقوق های نجومی می گیرند و ذهن مردم را چنان مخدوش کردند که اعتماد به قوه مقننه هم حذف شود .
بی توجهی به درخواست های مجلس از دغدغه های مردم
نماینده مردم قاینات وزیرکوه گفت: چرا وقتی که۲۳۰ نماینده بدون هیچ جناحی در ۴ماه قبل طرح سوال از رئیس جمهور در خصوص موسسات مالی واعتباری که با مجوز بانک مرکزی فعالیت داشتند را مطرح کردند ،رئیس مجلس سوالات را اعلام وصول نکردند و طرح سوال را به سمت مدیر عاملین وبانک مرکزی پیش بردند.
چرا زمانی که داد نمایندگان از طیف های مختلف با داد ودغدغه مردم مطرح بود توجهی نشد؟
وی گفت: مجلس در موضوعات رکود بر بازار وسختگیری در مالیات ورکود بر کارخانجات و بیکاری جوانان مجلس ورود پیدا کرد ولی انگار نه انگار
فلاحتی گفت: شرایطی که مجلس در تذکرات داشت شنیده نشد ونظر مردم نسبت به قوه مقنننه ومجریه کم رنگ تر شدومطالبی در فضای مجازی مطرح شد که کاملا دروغ بود ونتیجه این می شود که با بی توجهی به برخی مسائل یک گروهی که حرف حق دارند از مجرای غیر قانونی می خواهند به آن برسند وبلافاصله دشمن هم منتظر سوء استفاده وسوار بر موج است واتفاقاتی که این روزها شاهد هستیم رخ می دهد.
اعتراضات نتیجه ضعف مدیریتی وکج سلیقگی
نماینده مردم قاینات وزیرکوه گفت: این اتفاقات واعتراضات نتیجه ضعف مدیریتی وکج سلیقگی در برخورد با مردم است .
وی افزود: وقتی فتنه ای ایجاد می شود وهمه ما باور داریم که این فتنه ریشه در جایی است که ضد انقلاب پشتش است آیا باید برروی آن بنزین بپاشیم؟
آیا درست است که رئیس جمهور در حال حاضر کلماتی را به کار برند که گفتن آن دراین زمان ،خطر ناک است.
فلاحتی ادامه داد ایشان در نشست روسای کمیسیون های مجلس می گویند: من باید آنچه که ملت از من خواسته اند را به نتیجه برسانم
این که بگویند ما حامل های انرژی را گران می کنیم تا اشتغال ایجاد کنیم واگر نمایندگان اعتراض دارند منابع اعتباری مشخص کنند تا ما انجام دهیم آیا درست است؟ درحالی که بر اساس مستندات مرکز پژوهش های اسلامی مجلس، اگر حامل های انرژی گران شود ۴۳۰هزار فرصت شغلی از بین می رود
وی تصریح کرد: با این گونه سخن گفتن وبسیاری دیگر از سخنان ایشان در این زمان ،از برخی جاها ناخواسته ضربه می خوریم.
بنزین بر روی آتش ریختن توسط برخی مسئولین
وی گفت: طبق لایحه موصب دولت ،نهاد های فرهنگی از جمله حوزه های علمیه،آستان قدس،فرهنگ وارشاد اسلامی، یک بودجه مشخص دارند ودر این چند سال اخیر هم فقط بودجه نوشتند ولی تخصیص ندادند پس اگر این اعتقاد را به عنوان یک نهاد فرهنگی ومولد به این نهادها دارید چرا اعتبار را در لایحه مجلس آورده اید وبازمی خواهید که برخی اعتبارات از کانال مجلس حذف شود؟
فلاحتی ادامه داد: آبا در شرایطی که بحران وآشوب های منطقه ای تمام توانشان را برای به چالش کشاندن نظام به کار برده اند این کار ها بنزین بر روی آتش ریختن نیست؟
نماینده مردم قاینات وزیرکوه با بیان این که منافقین وداعشی ها وامثال این ها با گرفتن پول در نقاط مختلف کشور به دنبال آشوب هستند گفت: آیا آتش زدن کلانتری وماشین آتش نشانی وتیراندازی کردن به سوی مردم دلسوزی برای نظام است؟
وی ادامه داد: این فتنه مثل همه فتنه های دیگر زود مهار می شود وجای نگرانی نیست وباید این فتنه تلنگری بر کسانی باشد که به نوعی مسئولیت دارند وتذکری بر دولتمردان باشد که غرق نعمات وشیفته بازیهای سیاسی خود نشوند.
نماینده مردم قاینات وزیرکوه گفت: دولت وظیفه اش توجه به اقتصاد مردم به صورت واقعی است نه شعاری وآماری
وی افزود: بی توجهی دولت به تنظیم بازار و برخی رانت خواری ها باعث گرانی ها شده است وباید یک برنامه اساسی دراین زمینه ارائه شود .
فلاحتی با بیان این که حساب کسانی که انتقاد می کنند از حساب اغتشاش گران جداست گفت: ما هرگونه بی قانونی را محکوم می کنیم.
انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا