سیاسی

آیین چراغ برات درقاین+تصاویر

به گزارش نسیم قائن ، هرسال بافرارسیدن ماه شعبان ازشب۱۲ماه که آن را شب برات شهیدان وشب۱۳که برات غریبان و۱۴که آنرا برات اموات می نامند آداب ورسوم خاصی برپامی شود که باخیرات همراه است وکسانی که درطول سال فردیاافرادی ازخانواده هایشان ازدنیارفته است به شکلی برای اموات وگذشتگان خودطلب مغفرت می کنند.
آنهاباخمیر روغن جوشی پخته وآن را روی بشقاب گذاشته ودرب خانه ها می برند ویا ازآن خمیر کماچ وفطیر می پختند وبرای اموات خیرات می کردند. دراین روزهاازخرما وآب نبات هم استفاده می کردند.
امروزممکن است عده قلیلی همان رسم ورسومات راداشته باشنداما ازشله زرد،حلوا،برنج،عدس پلو،بلغورپلو، خوشتلی پلو و… هم استفاده می شود.
رسم روزچهاردهم شعبان که به آن ایام برات گفته می شود درقاین بدین گونه می باشد که صاحبان عزا ازچندروز قبل قبرمیت راسنگ می کنند وبرای قبر سنگ لوح نصب کرده وشب برات چادرمی زنند ودرآن چراغ یاشمع روشن می کنند که به آن چراغ برات می گویند.
روز۱۴شعبان ازصبح جلوی چادربرپاشده که داخل وجلوی آن مفروش است می ایستند وسرقبر یک نفرقرآن می خواند وروی یک سفره سینی یامجمعه ای ازآنچه تهیه دیده اند(روغن جوشی،کماچ،خرما،شیرینی،آب نبات،شکلات،گلاب،میوه، و…)می گذارند.
افرادجهت عرض تسلیت گروه گروه سرقبرهاحاضرمی شوند وفاتحه می خوانندوباشیرینی وگلاب پذیرایی می شوند.
این افراداگرازاقوام نزدیک باشند چند دقیقه ای درچادر می نشینندوباخواندن قرآن وفاتحه سبب تسکین بازماندگان وبجاآوردن حق وحقوق خویشاوندی می گردند.
درگذشته مراسم برات ازصبح تاعصربود وحتی نهار رادرقبرستان می ماندند اما امروزه ازساعتهای اولیه صبح بستگی به فصل سال شروع وتاظهر ادامه داردوافرادی که جلوی چادر سرپابوده اند نهار درخانه صاحب عزا که پسر یاداماد ویابرادرو….است دعوت می باشند.
عصر روز۱۴فضای قبرستان برای زنان عزادار است که ازهمان نقل ونبات وآب نبات وشکلات و… باقی مانده همه راخیرات می کنند.
درگذشته رسم براین بودکه زنان باآواهایی خاصه وگروهی جهت عرض تسلیت شیون کنان سرقبرحاضر می شدند وپس ازقرائت فاتحه وروضه خوانی مراسم خاص حسین حسین را هم اجرا می کردند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا